پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سمیه قدیری [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[پدیدآور اصلی]
چکیده: در سال های اخیر نشان داده شده است که در اثر برخورد یون های سنگین نسبیتی در برخورد دهنده بزرگ هادرونی LHC و RHIC ، پلاسمای کوارک ـ گلوئون با ثابت جفت شدگی قوی تولید می شود. از آن جا که ثابت جفت شدگی قوی است، نمی توان از روش های اختلالی برای مطالعه این محیط استفاده کرد. یکی از روش های جدید برای مطالعه ی فیزیک این محیط استفاده از تناظر AdS/CFT است. در این پایان نامه از این تناظر استفاده کرده و به محاسبه ی پارامتر خاموشی جت می پردازیم. برای درک بهتر پارامتر خاموشی جت می بایست، آشنایی جامعی با پلاسمای کوارک ـ گلوئون (QGP) حاصل شود. بر این اساس ابتدا به معرفی پلاسمای کوارک ـ گلوئون می پردازیم. سپس ضمن مرور روش محاسبه پارامتر خاموشی جت با استفاده از AdS/CFT، در می یابیم که نتایج این تحقیق در توافق با نتایج حاصل از برخورد یون های نسبیتی در RHIC و LHC قرار دارند و مقدار این کمیت با جذر Nc و مکعب دما رابطه ی مستقیم دارد. پس از آن پارامتر خاموشی جت را با استفاده از متریک کلی محاسبه می نماییم. در گام آخر پارامتر خاموشی جت را با در نظر گرفتن تصحیحات گرانشی بدست می آوریم. داده های تجربی بدست آمده در RHIC برای در حدود(GeV2/fm) ۱۵- ۵ می باشد که از مقادیر اختلالی بدست آمده از QCD بزرگ تر می باشد. در بخش بعدی به مقایسه ی مقدار این کمیت در دو مدل یانگ ـ میلز 4 = N و مدل هولوگرافی IHQCD می پردازیم. با افزایش دما مقدار پارامتر خاموشی جت در هر دو مدل افزایش می یابد اما سرعت افزایش این کمیت با دما در مدل IHQCD کم تر می باشد. در مدل یانگ ـ میلز 4 = N مقدار پارامتر خاموشی جت با مکعب دما رابطه مستقیم دارد ولی می بینیم که مدل IHQCD هم خوانی بهتری با داده های تجربی و مدل QCD دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاسمای کوارک ـ گلوئون #تناظر AdS/CFT #خاموشی جت.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)