پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محسن حیدری سورشجانی [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد راهنما]، محمدرضا سرکرده ای [استاد مشاور]
چکیده: در اثر برخورد یون های سنگین نسبیتی در برخورد دهنده های هادرونیLHC وRHIC محیطی با جفت شدگی قوی با نام پلاسمای کوارک گلوئون ایجاد می شود. توصیف چنین محیطی با استفاده از روش اختلالی به علت جفت شدگی قوی محیط میسر نمی باشد. بنابراین برای توصیف چنین محیطی از تناظر AdS/CFT استفاده می شود. در این پایان نامه با استفاده از این تناظر و با در نظر گرفتن مزون به عنوان کوارک-پادکوارک یا دوقطبی، طول پوششی کوارک-پادکوارک در پلاسمای کوارک-گلوئون، که با سرعت حرکت می کند، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با استفاده از مراجع مورد نظر وابستگی طول پوششی کوارک-پادکوارک به سرعت، برای دو حالت خاص θ=π/2 و بدست می آید. جایی که طول پوششی حداکثر فاصله ی بین کوارک-پادکوارک در پلاسمای کوارک گلوئون می باشد به طوری که برای فاصله های بزرگتر از این فاصله کوارک و پاد کوارک از یکدیگر جدا می شوند و به اصطلاح مزون در محیط ذوب می شود. و مشاهده می شود طول پوششی با افزایش سرعت کاهش می یابد. در ادامه با طرح مساله ی جدید، کوارک-پادکوارک را در حضور تصحیحات R^4 در نظر می گیریم. و اثر این تصحیحات را بر طول پوششی مزون بررسی می کنیم. طبق تناظر AdS/CFTاین تصحیحات متناظر با تصحیحات ثابت جفت شدگی ( جفت شدگی توفت ) در نظریه روی مرز است. به این معنا که در تناظر، ثابت جفت شدگی بی نهایت است. ولی با لحاظ کردن این تصحیحات مقدار ثابت جفت شدگی محدود می شود که این خود ما را به مسایل واقعی نزدیک تر می کند. و نشان داده می شود که طول پوششی به ثابت جفت شدگی نیز وابسته است، و برای یک سرعت ثابت، با کاهش طول پوششی هم کاهش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاسمای کوارک گلوئون #طول پوششی #تصحیحات R^4 #تناظر AdS/CFT .

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)