پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محمد مهدی شریفی [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد راهنما]
چکیده: در سال های اخیر نشان داده شده است که در اثر برخورد یون های سنگین نسبیتی در برخورد دهنده بزرگ هادرونی LHC وRHIC ، پلاسمای کوارک گلوئون با ثابت جفت شدگی قوی تولید می شود. از آن جا که ثابت جفت شدگی قوی است، نمی توان از روش های اختلالی برای مطالعه این محیط استفاده کرد. یکی از روش های جدید برای مطالعه ی فیزیک این محیط استفاده از تناظر AdS/CFT است. در این پایان نامه با استفاده از این تناظر به محاسبه ی فاصله ی توقف بار آزمون سبک در پلاسمای ناهمسانگرد کوارک گلوئون در دو حالت می پردازیم: الف) بدون در نظر گرفتن پتانسیل شیمیایی ب) محاسبه ی فاصله توقف با در نظر گرفتن پتانسیل شیمیایی برای درک بهتر ابتدا پلاسمای کوارک گلوئون را به طور مختصر معرفی کرده سپس تناظر AdS/CFT را شرح می دهیم و پس از آن کلیه ی مشاهده پذیرها را نام برده و مختصری در مورد آنها شرح داده و سپس آن ها را در دو محیط(همسانگرد و ناهمسانگرد) با هم مقایسه کرده و در نهایت یکی از مشاهده پذیرها را که همان فاصله ی توقف بار آزمون سبک است را در دو حالت بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کوارک گلوئون پلاسما #تناظر AdS/CFT #همسانگرد #ناهمسانگرد #فاصله توقف بار آزمون سبک #پتانسیل شیمیایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)