پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مریم کریمی جعفری [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد راهنما]، محمد رضا سرکرده ای [استاد مشاور]
چکیده: طبق تناظر AdS/CFT دوگان یک کوارک تک ریسمانی است که یک سر آن به کوارک متصل و سردیگر آن در فضای حجم قرار دارد. بنابر حل معادلات حرکت به دست آمده از کنش مربوط به این ریسمان در متریک سیاهچاله، شکل آن خطی مستقیم و راست می‌باشد که از مرز CFT که برابر با شعاع هولوگرافی صفر است تا افق سیاهچاله گسترش می‌یابد. در این تحقیق ما شکل ریسمان را در یک متریک محصور بررسی می‌کنیم، یعنی فضای حجم را دارای یک برش در نظر می‌گیریم. به بیانی دیگر با نسبت دادن شعاع هولوگرام به انرژی کوارک می‌توان گفت محصور بودن فضای حجم متناسب است با حالتی که کوارک درون هادرون قرار دارد. نتایجی که از حل معادلات حرکت به دست می‌آید مبنی بر این مطلب است که در این شرایط یعنی زمانی‌که کوارک آزاد نمی‌باشد ریسمان متناظر با آن به افق سیاهچاله نرسیده بلکه در یک حد از بعد هولوگرام که آن را افق محصور می‌نامیم خم شده و مجانب با این سطح امتداد می‌یابد. این بحث را برای یک کوارک متحرک که با سرعت ثابت v حرکت می‌کند نیز مطالعه می‌کنیم. در این حالت شکل ریسمان مانند کوارک ساکن به صورت مجانبی با افق محصور می‌باشد، با این تفاوت که مقدار سرعت کوارک در معادلات مربوطه وارد شده در حالی‌که جهت آن تأثیری در شکل ریسمان نخواهد داشت. در بخش دیگر نوسانات بسیار کوچکی به ریسمان نسبت داده شده و معادلات حرکت آن‌ها در هر دو حالت کوارک ساکن و متحرک مورد مطالعه قرار می‌گیرند. این نوسانات به دو نوع طولی و عرضی تقسیم می‌شوند؛ نوساناتی که در راستای عمود بر جهت ریسمان (عرضی) هستند و آن‌هایی که هم جهت با ریسمان (طولی) می‌باشند. که البته این تفکیک مدها تنها مربوط به حالت محصور شده است. طبق نتایجی که از حل معادلات به دست آمد در زمینه سیاهچاله نوسان‌های عرضی و طولی یکسانند. همچنین یک حد بالا برای آن‌ها وجود دارد؛ در حالی‌که برای نوسان‌های حالت محصور یک حد پایین پیدا می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تناظر AdS/CFT #پلاسمای کوارک گلوئون #زمینه محصور #پراکندگی لانژون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)