پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
نعمت الله خادمی [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، سید حسین حسینی[استاد مشاور]
چکیده: پدیده های فرسایش و رسوبگذاری اثرات مخرب زیادی بر محیط زیست و زندگی انسان دارند. یکی از مهم ترین اثرات رسوبگذاری در مخازن سدها کاهش حجم مخازن سدها می باشد. احداث سد از متداول ترین روش ها جهت بهره برداری از سیستم منابع آب سطحی بوده که هزینه های بسیار هنگفتی در قالب طرح های عظیم ملی صرف ساخت آن می شود. رسوبگذاری در مخازن سد نه تنها سبب کاهش ظرفیت و عمر مخزن میشود، بلکه ضمن ایجاد اشکالات عدیده در باز و بسته کردن دریچه های عمقی و نیمه عمقی سد، موجب افزایش سطح مخزن و افزایش تبخیر و تلفات آب می شود. سد شیرین دره در شمال شرقی شهرستان بجنورد در 65 کیلومتری این شهرستان واقع شده است که یک سد خاکی با هسته رسی است و حجم اولیه مخزن آن در حداکثر تراز سطح آب 91.5 میلیون متر مکعب است. مدل های ریاضی یکی از ابزارهای مهم برای پیش بینی مقدار رسوبگذاری در مخازن سدهای ذخیره ای و برآورد عمر مفید آنهاست. استفاده از مدل های دو بعدی و سه بعدی برای شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب نیاز به اطلاعات کامل تری دارند که اغلب چنین داده هایی در دسترس نمی باشد. با استفاده از مدل ریاضیHEC-RAS4.1 روند رسوبگذاری سد شیرین دره مورد بررسی قرار گرفت. بعد از واسنجی مدل به کمک داده های هیدروگرافی سال های 1391 و 1396 مخزن سد شیرین دره، مدل برای دوره های زمانی مختلف اجرا گردید و نحوه رسوبگذاری مخزن سد حاصل از اجرای مدل در پروفیل طولی و تعدادی از مقاطع عرضی ترسیم گردید. نتایج شبیه سازی برای مدت زمان 100سال نشان داد که پس از گذشت این مدت حدود80 درصد حجم مخزن از رسوب پر می گردد، به عبارتی به طور متوسط، سالانه حدود 0.8درصد از حجم مخزن کاسته می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رسوبگذاری #مخزن سد #سد شیرین دره #مدل ریاضیHEC-RAS4.1

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)