پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فاطمه طاهری [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، امین ابراهیمی[استاد راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد مشاور]
چکیده: گوجه فرنگی به عنوان یک میوه کلیماکتریک (فرازگرا)، یک سبزی فسادپذیر است که پس از برداشت در دمای محیط از بین می رود. اتیلن نقش مهمی در فرآیند رسیدگی و پیری در گوجه فرنگی ایفا می کند. این تحقیق به منظور بررسی اثرات 1-MCP و فیلم پلی اتیلن (بسته بندی) بر برخی ویژگی های دو لاین خالص گوجه فرنگی، گلابی زرد(Yellow pear beams) و نارنجی (Orange beery) و مطالعه چگونگی تغییرات پروفایل بیان تعدادی از ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز اتیلن انجام شد. در این پژوهش گوجه فرنگی ها در مرحله شکست رنگ از مزرعه برداشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. فاکتور اول شامل دو لاین گوجه فرنگی و فاکتور دوم شامل فیلم پلی اتیلن، 1-MCP به همراه فیلم پلی اتیلن و شاهد و فاکتور سوم شامل چهار زمان بود. آزمایش در سه تکرار انجام شد و گوجه فرنگی ها طی 16 روز انبارداری در دمای 20 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که بین تیمار شاهد و دو تیمار دیگر در تمامی صفات (درصد کاهش وزن، pH عصاره، مواد جامد محلول و سفتی) اختلاف معنی داری وجود دارد. در مورد صفات سفتی، pH عصاره، مواد جامد محلول، تیمار1-MCP به همراه فیلم پلی اتیلن و در صفت درصد کاهش وزن تیمار فیلم پلی اتیلن بهتر عمل کرد. در این پژوهش الگوی بیان چهار ژن دخیل در مسیر بیوسنتز اتیلن (SAM1،ACO1 ، ACO5 و (ACS4بررسی شدند. نتایج نشان داد که تیمار فیلم پلی اتیلن و 1-MCP به همراه فیلم پلی اتیلن نسبت به شاهد بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز اتیلن را به صورت معنی داری کاهش می دهند. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تیمار فیلم پلی اتیلن و 1-MCP به همراه فیلم پلی اتیلن فرآیند رسیدگی و پیری را در گوجه فرنگی به تاخیر می اندازد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گوجه فرنگی #1-MCP #بیوسنتز اتیلن #بیان ژن و انبارمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)