پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی اکبر زمندی [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، احمد رجایی[استاد مشاور]
چکیده: توت‌ فرنگی با نام علمی Fragaria× ananassa، میوه ای با بازارپسندی بالا و بسیار آسیب‌پذیر است. عوامل متعددی سبب از بین رفتن زود هنگام و کاهش عمر انباری آن می‌گردند. در این بررسی اثر 9 تیمار پوششی K1: نانوژل کاپریک اسید 1200 میکرولیتر، K2: نانوژل کاپریک اسید 1200 میکرولیتر+1200 میکرولیتر اسانس آویشن، K3: نانوژل کاپریک اسید 1200 میکرولیتر+600 میکرولیتر اسانس آویشن، A1: نانوژل استئاریک اسید 1200 میکرولیتر، A2: نانوژل استئاریک اسید 1200 میکرولیتر+1200 میکرولیتر اسانس آویشن، A3: نانوژل استئاریک اسید 1200 میکرولیتر+600 میکرولیتر اسانس آویشن، E1: اسانس آویشن 1200 میکرولیتر، E2: اسانس آویشن 600 میکرولیتر، C: شاهد بر ویژگی‌کمی-کیفی و آنزیمی توت فرنگی طی انبارداری در چهار زمان (4، 8، 12 و 16 روز بعد از انبار) مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل با پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. نتایج FTIR اتصال موفقیت آمیز بین گروه های آمین کیتوزان و گروه های کربوکسیلیک اسید استئاریک را نشان داد. همچنین عکس میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات نانوژل کیتوزان-استئاریک و نانوزل کیتوزان-کاپریک اسید حاوی اسانس آویشن دارای اندازه ذرات زیر 100 نانومتر بودند. نتایج نشان داد اثر تیمارهای پوششی و زمان انبار مانی بر صفات درصد کاهش وزن، سفتی بافت میوه، pH عصاره میوه، TSS، TA، میزان آنتوسیانین، آسکوربیک اسید، تغییرات رنگ، ظرفیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیم‌های سوپراکسیداز، پلی فنول اکسیداز و کاتالاز و همچنین جمعیت میکروبی معنی‌دار بود. تیمارهای A2 و پس از آن K1 باعث حفظ کیفیت پس از برداشت و افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در شرایط انبارمانی شدند. به طوریکه بیشترین سفتی بافت و ظرفیت آنتی اکسیدانی و کمترین درصد کاهش وزن و تغییرات pH در تیمار A2 مشاهده شد و نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری را در سطح احتمال 1 % نشان داد. با افزایش سفتی بافت در تیمار A2 میزان آسکوربیک اسید و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد در روزهای مختلف انبارمانی نشان دادند. به دنبال بهبود صفات کیفی با تیمار پوششی A2 میزان جمعیت کپک و مخمر نیز به طور معنی‌داری کاهش یافت. این تیمار تغییرات رنگ میوه در دوره‌های مختلف انبارمانی را به تعویق انداخت که ممکن است به دلیل کاهش میزان تنفس، تولید اتیلن و به دنبال آن تاخیر در فرآیند پیری باشد. با توجه به تاثیر چشمگیر تیمار پوششی با ترکیب نانوژل کیتوزان و اسانس آویشن در خصوصیات کمی- کیفی و آنزیمی توت فرنگی می‌توان با استفاده از تیمار نانوژل استئاریک اسید 1200 میکرولیتر+1200 میکرولیتر اسانس آویشن میوه توت‌فرنگی بسته‌بندی شده را به مدت طولانی‌تری نسبت به شاهد نگهداری کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انبارمانی #اسانس آویشن #توت فرنگی #خصوصیات کمی و کیفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)