پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهدی نصیرپور [پدیدآور اصلی]، حسن خوش قلب[استاد راهنما]، سید حسین نعمتی [استاد مشاور]
چکیده: به منظور بررسی اثر هیومیک اسید، کلسیم و بور و همچنین کاربرد توام آنها بر عملکرد، خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum. L) رقم زمرد، آزمایشی در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی مشهد در سال 1393 اجرا گردید. سطوح مختلف کودی شامل سه سطح هیومیک اسید (صفر، یک و دو گرم در لیتر) و سه سطح کلسیم (صفر، یک و دو گرم در لیتر) و دو سطح بور (صفر و 150 پی پی ام بور خالص) بودند که پس از انتقال نشاء در سه نوبت به فاصله 20 روز از زمان هشت برگی شدن بوته ها محلول پاشی شدند. طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی و آرایش اسپلیت پلات نواری با سه فاکتور هیومیک اسید (فاکتور اصلی)، کلسیم (فاکتور فرعی) و بور (زیر فاکتور فرعی) در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایش باعث افزایش چشمگیر سطح برگ گیاه شدند و این افزایش در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. محلول پاشی کلسیم با غلظت دو گرم در لیتر ارتفاع بوته را در سطح احتمال یک درصد و با غلظت یک گرم در لیتر قطر ساقه، طول و قطر میوه را در سطح احتمال پنج درصد بطور معنی داری افزایش داد. محلول پاشی هیومیک اسید و بور باعث افزایش معنی دار تعداد میوه در بوته در سطح احتمال یک درصد شد. همچنین هیومیک اسید وزن تک میوه گوجه فرنگی و وزن میوه در هر بوته را افزایش داد. اما این تغییرات معنی دار نبودند. در بیشتر صفات افزایش غلظت هیومیک اسید و کلسیم اثر منفی بر صفات مورد بررسی داشت. اثر متقابل کاربرد کودها بر صفات پ هاش، اسیدیته قابل تیتراسیون و رنگ بافت میوه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد بطوری که کاربرد هر سه نوع کود باعث کاهش پ هاش و افزایش مواد جامد محلول کل و کاربرد بور و کلسیم و غلظت بالای هیومیک اسید باعث افزایش معنی دار اسیدیته کل در سطح احتمال پنج درصد گردید. هیومیک اسید میزان ویتامین ث و کلسیم محتوای لیکوپن را اندکی افزایش داد. اگرچه شاخص قرمزی رنگ (a*) پوست میوه از کاربرد هیومیک اسید و شاخص زردی (b*) و شاخص درخشندگی (L*) آن از محلول پاشی کلسیم و بور به طور مثبت متاثر شدند اما رنگ پوست میوه بطور معنی دار تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. بر عکس، رنگ بافت میوه گوجه فرنگی رقم زمرد تحت تاثیر اثرات متقابل کودها قرار گرفت بطوری که هیومیک اسید باعث بهبود تشکیل رنگ و کلسیم مانع آن شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هیومیک اسید #کلسیم #بور #گوجه فرنگی #خواص کمی #خواص کیفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)