پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
اسما جعفردقیقی [پدیدآور اصلی]، حجت اله بداقی[استاد راهنما]، امین ابراهیمی[استاد راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد مشاور]
چکیده: این تحقیق به منظور بررسی اثرات 1-MCP و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته بر برخی ویژگی های دو لاین خالص گوجه فرنگی و مطالعه چگونگی تغییرات پروفایل بیان تعدادی از ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز اتیلن انجام شد. در این پژوهش گوجه فرنگی ها در مرحله شکست رنگ از مزرعه برداشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. فاکتور اول دو لاین گوجه گیلاسی، فاکتور دوم شامل تیمار فیلم، فیلم همراه با 1-MCP و شاهد و فاکتور سوم شامل چهار زمان بود. آزمایش در سه تکرار انجام شد و گوجه فرنگی ها طی 16 روز انبارداری در دمای 20 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نتایج نشان داد که بین تیمار شاهد و دو تیمار دیگر در تمامی صفات (کاهش وزن، pH، مواد جامد محلول، سفتی و کلروفیل) اختلاف معنی داری وجود داشت. نتایج الگوی بیان چهار ژن دخیل در مسیر بیوسنتز اتیلن (ACO1, ACO5, ACS4 وSAM1) بررسی شد. نتایج این بخش نشان داد که تیمار فیلم و فیلم همراه با 1-MCP نسبت به شاهد بیان ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز اتیلن را به صورت معنی داری کاهش دادند. در مجموع نتایج نشان داد که تیمار فیلم و فیلم همراه با 1-MCP فرآیند رسیدگی و پیری را در گوجه فرنگی به تاخیر انداخته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گوجه فرنگی #1-MCP #اتمسفر تعدیل یافته #بیان ژن و اتیلن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)