پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سوسن حسن زاده [پدیدآور اصلی]، زیبا قسیمی حق[استاد راهنما]، پرویز حیدری[استاد راهنما]، حجت اله بداقی[استاد مشاور]
چکیده: گیاه گوجه فرنگی با سطح زیر کشت وسیع جهانی به سرما حساس است. هورمون اتیلن در پاسخ به تنش-های غیر زنده مختلف از جمله تنش سرما دخالت دارد. بنابراین برای درک بهتر مکانیسم های پاسخ به سرما در گوجه فرنگی، بیان برخی از ژن های درگیر در بیوسنتز اتیلن و آنزیم های آنتی اکسیدانی، در دو گونه گوجه-فرنگی S.habrochaites (مقاوم به سرما) و S.lycopersicum (حساس به سرما) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تحت تنش سرمای 4 درجه سانتی گراد بیان ژن های SAM1، SAM2، SAM3، SAM4، SAM5، ACS1 و ACO1 در گونه حساس افزایش یافت در حالی که تحت تنش سرما در گونه مقاوم بیان ژن های SAM1، SAM3، SAM4 و ACS1 افزایش و بیان ژن های SAM2 و ACO1 کاهش داشتند و در بیان ژن SAM5 تغییر معنی داری مشاهده نشد. تفاوت بیان ژن ACO1 تحت تنش سرما در دو گونه مقاوم و حساس نشان دهنده این بود که اتیلن تحمل به سرما را در گوجه فرنگی به صورت منفی تنظیم می کند. همچنین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی همچون کاتالاز و گایاکول پراکسیداز تحت شرایط تنش در هر دو گونه کاهش یافت. میزان افزایش نشت الکترولیت و مالون دی آلدهید نیز تحت دمای 4 درجه سانتی گراد در گونه حساس بیش از گونه مقاوم بود. نتایج تحقیق حاضر اولین گزارش از نقش ژن های SAM در تنش سرما است که می تواند در شناخت مسیرهای پیام رسانی سلولی و ایجاد لاین های مقاوم مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گوجه فرنگی #تنش سرما #اتیلن #بیان ژن #SAM #ACS و ACO
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)