پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه ایزانلو [پدیدآور اصلی]، زیبا قسیمی حق[استاد راهنما]، پرویز حیدری[استاد راهنما]
چکیده: گوجه فرنگی از جمله گیاهان گرمسیری است که نسبت به دماهای پایین حساس است و کاهش دما در همه مراحل رشد باعث تخریب دیواره سلولی و در نتیجه کاهش مقاومت به سرما می شود. در این پژوهش، الگوی بیان ژن های بیوسنتز سلولز و محتوی برخی آنزیم ها تحت تنش دمای پایین در دو گونه حساس به سرما (S. lycopersicum cv. Moneymaker) و مقاوم به سرما (S.habrochaites LA1777) گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که ژن های CesA1 ، CesA2 و CesA5 دارای الگوهای بیان متفاوتی در گونه های مورد مطالعه بودند. بطوریکه در S. lycopersicum cv. Moneymaker افزایش بیان و در S. habrochaites LA1777 کاهش بیان نشان دادند. ژن CesA3 یکی از ژن های کلیدی در سنتز سلولز در دیواره سلولی است که تخریب و یا از بین رفتن آن باعث تخریب و مرگ گیاه می شود این ژن در گونه مقاوم بیشتر از حساس تحریک گردید. فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در اثر تنش سرما افزایش نشان داد به نحوی که در S. habrochaites LA1777 بیشتر از S. lycopersicum cv. Moneymaker بود. همچنین فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تنش سرما کاهش داشت که در S. habrochaites LA1777 نسبت به گونه حساس بیشتر بود. میزان فعالیت مالون دی آلدهید و پرولین افزایش داشتند همچنین میزان پایداری غشا در هر دو گونه کاهش یافت که میزان کاهش در S. lycopersicum cv. Moneymaker بیشتر بود که نتایج نشان داد که تنش سرما باعث تخریب و از بین رفتن دیواره سلولی در گونه حساس S. lycopersicum cv. Moneymaker گردید و حساسیت به سرما را در این گونه را افزایش داد. نتایج تحقیق فوق حاکی از نقش ژن های سلولز سنتاز در تنش دمای پایین است و بعنوان اولین گزارش در زمینه الگوی بیان این ژن ها انجام شده است که می تواند در مطالعات عملکردی ژن ها مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گوجه فرنگی #سرما #ژن های بیوسنتز سلولز #CesA

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)