پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سراج الدین طاطار [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، سید حسین حسینی[استاد مشاور]، زهرا گنجی نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: سرریز پلکانی به عنوان ابزاری مهم در پراکنش انرژی در طول شوت موردتوجه مهندسین سد می باشد. به منظور بررسی افت انرژی سرریز پلکانی در دو حالت پله بدون لبه و پله لبه دار باضخامت1.5 سانتی متر و ارتفاع های 1، 3 و 5 سانتی متری مدل سازی گردید. به دلیل پیچیدگی جریان دو فاز آب‌وهوا بر روی سرریز پلکانی، مدل دینامیکی سیالات محاسباتی حجم محدود با نرم افزار فلوئنت دوبعدی شبیه سازی گردید. شبیه سازی جریان دو فاز آب‌وهوا با الگوی حجم سیال کانال آزاد صورت گرفت و برای مدل سازی جریان از مدل آشفتگیk_ε از نوع RNG استفاده‌ شد. مقایسه نتایج مدل عددی با مشاهدات آزمایشگاهی تطابق خوبی داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که در هر دو حالـت پله های لبه دار و بدون لبه با افزایش دبی جریان افـت انرژی نسبی کاهش می یابد. همچنین افت انرژی در حالت لبه دار بودن پله ها بیشتر از حالت بدون لبه بود. در حـالتی که لبه ها به‌طور جداگانه در انتها و وسط پله نصـب شدند، لبه با ارتفاع 1 سانتی متری به‌عنوان لبه مناسب معرفی شد. در حالتی که لبه ها هم‌زمان در انتها و وسط پله نصب شدند، لبه با ارتفاع 5 سانتی متری به‌عنوان لبه مناسب معرفی شد. در حالتی که لبه انتها پله ثابت بود و لبه وسط تغییر می کرد، با افزایش ارتفاع لبه در وسط پله افت انرژی هم بیشتر شد. ازنظر عملکرد، لبه 1 سانتی‌متری در وسط پله با 94.16 % استهلاک انرژی در مقایسه با لبه 1 سانتی‌متری در انتهای پله باعث افزایش 1.86 % استهلاک انرژی نسبت به حالت بدون لبه شد. و همچنین در حالتی که لبه ها هم‌زمان در انتها و وسط پله نصب شدند بهترین حالت قرارگیری لبه در پله، لبه ی 3 سانتی متری در انتها و 5 سانتی متری در وسط پله با 94.04% استهلاک انرژی در مقایسه با سایر لبه ها بود که باعث افزایش 1.73 % استهلاک انرژی نسبت به حالت بدون لبه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز پلکانی #مدل عددی فلوئنت #جریان دو فاز #استهلاک انرژی #رژیم جریان ریزشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)