پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مریم رشیدی فر [پدیدآور اصلی]، ناصر فرخی[استاد راهنما]، حسین عسگری [استاد راهنما]، lسید مهدی علوی [استاد مشاور]، مهدی برادران فیروزآبادی[استاد مشاور]
چکیده: گونه های فعال اکسیژن، محصول ثانویه اجتناب ناپذیر متابولیسم های هوازی (فتوسنتز و تنفس) می باشند. پیشتر تصور می شد که ROS محصول سمی جانبی متابولیسم های هوازی است. اما اخیرا ثابت شده است که گیاهان این مولکول ها را به طور فعال تولید می کنند که احتمالا در کنترل فعالیت های فیزیولوژی مانند پاسخ به تنش غیر زنده و دفاع در برابر پاتوژن و پیام رسانی سیستمیک نقش دارند. بیماری سوختـــگی باکتریایی معمولی لوبیا با عامل Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (XAP) از بیـماری‌های مهم لوبیا در اکثر مناطق کشت این محـــصول به ویژه در نواحی گـرم و مـرطوب می باشد. امروزه در اکثر کشورها به استثنای مناطق خشک خسارت ناشی از این بیماری گاهی به بیش از 40% می رسد. در این مطالعه به بررسی سطح بیان mRNA برگ های آلوده به Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli به منظور تعیین تغییر سطح بیان ژن های شرکت کننده در تنش اکسایشی شامل NADPH اکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، کاتالاز و مونودهیدرو آسکوربات پراکسیداز پرداخته شد. نتایج نشان داد که آنزیم NADPH اکسیداز 12 ساعت پس از مایه زنی افزایش بیان معنی دار داشته و 24 ساعت پس از مایه زنی به حداکثر بیان خود رسید و در 48 و 72 ساعت روند کاهشی آن مشاهده شد. افزایش بیان آنزیم آسکوربات پراکسیداز در ساعت 24 معنی دار بوده و در 72 ساعت کاهش آن مشاهده شد. آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز از ساعت 12 تا ساعت 72 افزایش بیان معنی دار داشته است. آنزیم کاتالاز در ساعت 12 افزایش بیان معنی دار داشته و در ساعت 24و 48و 72 بیان آن به طور معنی داری کاهش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تنش اکسایشی #بیماری بلایت لوبیا #باکتری زانتوموناس #آنزیم های آنتی اکسیدانت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)