پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سیده مرضیه کعبه [پدیدآور اصلی]، رحیم باقری[استاد راهنما]، مهدی جعفرزاده[استاد مشاور]
چکیده: در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل کمی بارندگی و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و به دنبال آن پیشروی جبهه آب شور، باعث کاهش منابع شیرین در دسترس شده است. دشت گیسور در منطقه گرم و خشک، در جنوب استان خراسان رضوی در شرق ایران واقع شده است. جهت بررسی تغییرات حجم ذخیره آبخوان و همچنین اثر آن بر کیفیت آب زیرزمینی، از اطلاعات سطح آب 18 پیزومتر و نمونه های آب برداشتی از چاه های بهره برداری موجود در دشت گیسور استفاده شده است. با توجه به نقشه هم پتانسیل و جهت جریان دشت، تغذیه آبخوان عمدتاً از بخش های جنوبی، جنوب شرقی، و شمال‌غربی بوده و از سمت بخش های شمال‌شرقی دشت تخلیه صورت می گیرد. در بخش غربی دشت به دلیل عملکرد گسل پنهانی، بالاآمدگی در سنگ کف اتفاق افتاده و باعث افزایش شدید گرادیان هیدرولیکی در بخش غربی دشت گردیده است. به منظور بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی هیدروگراف معرف دشت از سال 1372 تا 1395 ترسیم شد. با توجه به هیدروگراف معرف 23 ساله دشت، متوسط سطح آب پیزومترها روند نزولی داشته که حاکی از بیلان منفی و افت 5/5 متری در طول این دوره می باشد. با ترسیم نقشه هم افت 15 ساله دشت گیسور به سه زون تقسیم گردید. بیشترین میزان افت مربوط به بخش شرقی دشت می باشد. در بخش شرقی دشت گیسور به دلیل کیفیت بهتر آب زیرزمینی، تمرکز چاه های بهره برداری افزایش یافته و بالتبع افزایش برداشت صورت گرفته است. کمترین میزان افت در بخش های شمالی و غربی دشت به دلیل کیفیت نامطلوب منابع می باشد. با توجه به نقشه ی پراکندگی هدایت الکتریکی، تغییرات هدایت الکتریکی تقریباً با جهت جریان آب زیرزمینی همسو می باشد، به طوری که در بخش های جنوبی و قسمت هایی از شمال‌غربی کمترین مقدار هدایت الکتریکی به میزان 989 میکروموس بر سانتی متر اندازه گیری شده است. بیشترین میزان هدایت الکتریکی مربوط به مناطق مرکزی دشت، در روستای گیسور با مقدار 16800 میکروموس بر سانتی متر بوده است. براساس مطالعات زمین‌شناسی، هیدروشیمیایی و ایزوتوپی (18O, D, 37Cl and 81Br)، منشأ شوری چاه ها، نفوذ آب شوری است که از انحلال نمک منشأ گرفته و در اثر اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی وارد چاه شده و باعث تخریب کیفی آب گردیده است. این آب شور می تواند از طریق پدیده ای همچون نفوذ آب شور از طرف کفه های نمکی و یا مکانیسم بالاآمدگی از زون های شور زیر سفره از مسیر گسل پنهانی واقع در دشت وارد این بخش شده باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دشت گیسور #هیدروژئولوژیکی #هیدروشیمیایی #ایزوتوپی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)