پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
آرش نصرتی [پدیدآور اصلی]، رحیم باقری[استاد راهنما]
چکیده: حوضه دشت بسطام با وسعت حدود 1330 کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی 55 درجه تا 55 درجه و 30 دقیقه طول های شرقی و 36 درجه تا 36 درجه و 30 دقیقه عرض های شمالی در شمال شهرستان شاهرود واقع شده است. سفره آب زیرزمینی موجود در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. تعداد چاه های بهره برداری در منطقه 330 حلقه چاه می باشد که مصرف کشاورزی و شرب دارند. در حوالی شهر بسطام و جنوب غرب دشت تراکم حفاری بیشتر می باشد در حالی که در قسمت های شمالی و شرقی از میزان چاه های بهره برداری کاسته شده است که علت آن وجود مناطق شوره زار و نبود فعالیت های صنعتی در این مناطق می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی این آبخوان بوده است. به منظور بررسی خصوصیات هیدروژئولیکی، از اطلاعات سطح آب 16 پیزومتر موجود در دشت استفاده شده که نشان می دهد آبخوان از شمال شرق و جنوب غرب دشت و از ارتفاعات در حال تغذیه و همچنین جهت عمومی حرکت آب زیرزمینی از شمال غرب و جنوب غرب به سمت جنوب شرقی دشت بسطام می-باشد. به منظور بررسی تغیرات سطح آب زیرزمینی هیدروگراف واحد دشت از سال 1379 تا 1392 ترسیم شد. طی این دوره 14 ساله سطح آب زیرزمینی در دشت بسطام 13 متر افت را نشان می دهد. به طوری که بیشترین افت در بخش مرکزی و جنوب غربی و اطراف شهر بسطام و کمترین افت در بخش غربی و شرقی می باشد. بررسی هیدروژئوشیمیایی بر اساس آنالیز شیمیایی آب 22 حلقه چاه نمونه برداری صورت گرفته شده است که نشان می دهد کیفت آب زیرزمینی تحت تأثیر تغذیه سازندهای احاطه کننده و میزان برداشت از آبخوان است. به طوری که شمال شرقی و جنوب غربی دشت دارای کمترین مقادیر هدایت الکتریکی می باشد و در کناره های دشت، عمدتا در سمت غرب و شرق، از بیشترین مقدار هدایت الکتریکی برخوردار می باشد. کناره شرقی و غربی دشت دارای رسوبات تبخیری می باشد و چون تغذیه دشت از این نواحی صورت می گیرد بنابراین، بالا بودن هدایت الکتریکی در این قسمت ها امری بدیهی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دشت بسطام #هیدروژئوشیمیایی #هیدروژئولوژیکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)