پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سیما توکلی [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: منطقه مورد مطالعه در هشت کیلومتری غرب مجن در جنوب آبشار مجن، از توابع شهرستان شاهرود واقع شده است. جهت بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه‎ها، دبی، هدایت الکتریکی و دما از مهر ماه 1395 تا آبان ماه 1396 مورد اندازه‏گیری قرار گرفت. به دلیل تغییرات ناچیز هدایت الکتریکی، غلظت یون‏ها طی دو دوره (خرداد ماه و مهر ماه 1396) مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان دادند که ضریب تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چشمه‎ها نسبتاً اندک می‎باشند. اندک بودن ضریب تغییرات آبدهی، هدایت الکتریکی و دمای آب تأییدکننده رژیم غالب سیستم جریان افشان در منطقه مورد مطالعه می‎باشند. علاوه بر تغییرات زمانی اندک پارامترهای مذکور، عدم وجود عوارض مورفولوژیکی معرف توسعه‎یافتگی کارست همچون گودی‏های مسدود، فروچاله‏ها و پلیه‏ها نیز تأییدکننده سیستم غالب جریان افشان در منطقه می‎باشد. منحنی فرود چشمه‎های مورد مطالعه دارای یک ضریب بده با شیب 0.009 می‎باشد که بیانگر غالب بودن سیستم جریان افشان در آبخوان کارستی مورد نظر است. یکی از دلایل اصلی ظهور چشمه‏های منطقه مورد مطالعه، برخورد آب زیرزمینی حوضه کارستی این چشمه‏ها (سنگ‏های آهکی سازندهای کرتاسه بالایی و لار) با واحدهای غیرقابل نفوذ (مارن‏ها و آهک‏های مارنی) می‏باشد. بر این اساس چشمه‏های منطقه از نوع چشمه‏های سرریزی (Overflow Springs) می‏باشند. همچنین در این تحقیق حوضه آبگیر چشمه‎ها به صورت مقدماتی ترسیم گردید. سپس با استفاده از روش بیلان و مقایسه مقادیر حجم تخلیه و تغذیه سالانه از حوضه آبگیر، دقت حوضه آبگیر مقدماتی ترسیم شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس مقایسه‎ی مذکور، خطای نسبی 0.8 درصد بدست آمد که با توجه به خطای نسبی اندک بین حجم‏های تغذیه و تخلیه و همچنین نحوه قرار گرفتن واحدهای سنگی مختلف در منطقه، حوضه آبگیر ترسیم شده از دقت مناسبی برخوردار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هیدروژئولوژیکی #هیدروژئوشیمیایی #چشمه‏های کارستی مجن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)