پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زهرا رستمی [پدیدآور اصلی]، سید رضا قوامی ریابی[استاد راهنما]، فرج الله فردوست[استاد راهنما]
چکیده: خلیج فارس بعنوان غنی ترین حوضه هیدروکربنی جهان، نقش بسیار مهمی در معادلات انرژی جهان دارد. تقریباً دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارد. در این تحقیق بر روی میادین شمال غرب خلیج فارس (A، B وC) تمرکز شده است. این تحقیق به منظور بررسی توان هیدروکربن زایی سنگ منشأ سازند کژدمی در میادین شمال غربی خلیج فارس، با استفاده از تحلیل لاگ های ژئوشیمیایی می باشد. از نتایج آنالیز راک-اول و نتایج تکمیلی کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گاز -طیف سنج جرمی(GC-MS) استفاده شده است. ترسیم لاگ های ژئوشیمیایی گویای آن است که در میادین A و C، سنگ منشأ از پتانسیل هیدروکربن زایی بالاتری برخوردار است و چاه های مربوط به میدان B به دلیل پایین بودن پارامترهای ژئوشیمیایی راک-اول سنگ منشأ، از پتانسیل هیدرورکربن زایی ضعیفی برخوردار می باشند. از نتایج آنالیز تکمیلی جهت بررسی نوع رخساره آلی، کروژن، محیط رسوب گذاری، بلوغ حرارتی و تأثیر پدیده-های تجزیه زیستی بر روی نمونه های مورد مطالعه استفاده شده است. نمونه های میدان A از تیپ کروژن نوع II هستند و در ابتدای پنجره بلوغ قرار گرفته اند، نمونه های میدان C اغلب از تیپ کروژن نوع III می باشند که نابالغ اند و هر دو در محیط احیایی تشکیل شده اند. از داده های میادین A و C (به علت بالا بودن پتانسیل هیدروکربن زایی) برای ارزیابی مخزن غیرمتعارف، استفاده شده تا دیاگرام عنکبوتی (شیل بارنت) ترسیم گردد. شیل های گازی به دلیل داشتن محتوای مواد آلی بالا، چنانچه از نظر پختگی مواد آلی وارد پنجره گازی شده و در مرحله تولید گاز خشک قرار گیرند، زایش گاز درجا در آن ها صورت گرفته که بعنوان شیل گازی (مخازن نامتعارف) محسوب می-شوند. بدین منظور با بررسی ویژگی های شیل بارنت (به عنوان یک شیل تولیدکننده و با اهمیت در ایالات متحده) مجموعه ای از پارامترهای ژئوشیمیایی سازند کژدمی در میادین A و C تعیین و مقادیر آن ها با مقادیر کمینه ی آستانه در شیل بارنت مقایسه گردیده است، که سازند کژدمی در میدان A تولید گاز کمی دارد و در میدان C بین پنجره نفتی و گازی قرار دارد. ارزیابی ضریب انعکاس ویترینایت، میزان بلوغ نمونه ها و احتمال وجود پتانسیل شیل گازی را بررسی می نماید. نتایج حاصل از نمودار TR-RO، نشان دهنده تولید گاز بیوژنیک در انتهای دیاژنز برای هر دو میدان A و C است، در اعماق بیش تر انتظار پتانسیل بالاتری را می توان از این سازند داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی ژئوشیمیایی #شیل بارنت #پارامترهای راک-اول #انعکاس ویترینایت و نتایج آنالیز تکمیلی GC و GC-MS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)