پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهسا ایزدی جاجرم [پدیدآور اصلی]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]، ناصر حافظی مقدس[استاد مشاور]
چکیده: محدوده موردمطالعه حد میان رشته‌کوه‌های بینالود و دشت مشهد، در مرز سنگ های اولترابازیک، اسپیلیت ها و سنگ های دگرگونی متعلق به پالئوزوئیک با رسوبات آبرفتی کواترنری دشت مشهد، قرارگرفته است. در این محدوده سنگ های دگرگونی، افیولیت ها، سنگ های معادل سازند لار و رسوبات کواترنری تحت تأثیر حرکات سامانه گسلی جنوب مشهد- چناران به طول 150 کیلومتر قرارگرفته است. نتایج به‌دست‌آمده از بررسی وضعیت میدان تنش، با استفاده از ساختارهای موجود در منطقه و تحلیل لغزش گسل ها با استفاده از نرم افزار Win-Tensor، نشان می دهد که موقعیت محور تنش ماکزیمم (σ1) در محدوده مطالعاتی شمال شرق-جنوب غرب به‌دست‌آمده است. با تحلیل تنش دیرین بر روی گسل جنوب مشهد- چناران و با توجه به جهت حداکثر تنش فشارشی (σ1) و همچین تحلیل خش لغزهای سطوح گسلی گسل جنوب مشهد-چناران دارای روند شمال غرب-جنوب شرق و سازوکار امتدادلغز راست بر باکمی مؤلفه معکوس با شیب به سمت شمال شمال شرق تشخیص داده‌شده است. مؤلفه‌ی معکوس در این گسل بیان کننده سیستم فشارش در محدوده موردمطالعه است. با توجه به شواهد صحرایی و نوزمین ساختی در مخروط افکنه ها، قطع‌شدگی و جابجایی آبراهه ها فعالیت گسل و حرکت آن به‌صورت راست بر تائید شد. درنهایت پیشنهاد گردید نام این گسل به سامانه گسلی جنوب مشهد- چناران تغییر بیابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رشته کوه های بینالود #گسل مشهد-چناران #تحلیل سازوکار #تعیین تنش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)