پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رائفه خلیلی طرقبه [پدیدآور اصلی]، پرویز امیدی[استاد راهنما]
چکیده: منطقه ی مورد مطالعه بخشی از حاشیه جنوبی کپه داغ شرقی است و در شمال باختر مشهد قرار دارد. در این منطقه سازندهای مزوزوئیک- ترشیاری شامل مزدوران، شوریجه، تیرگان، سرچشمه و کنگلومرای نئوژن در معرض چین خوردگی و گسلش قرار گرفته اند. چین ها دارای راستای کلی شمال باختری- جنوب خاوری هستند. گسل ها دارای دو روند کلّی شمال خاوری- جنوب باختری و شمال باختری- جنوب خاوری، هستند. در این پژوهش هندسه ی چین خوردگی در دو مقطع شمال روستای چشمه گیلاس و شمال خاور شهرستان چناران به عنوان نمادی از چین خوردگی کپه داغ مورد مطالعه قرار گرفت. چین خوردگی شمال روستای چشمه گیلاس شامل تاقدیس جنوبی، ناودیس میانی و تاقدیس شمالی بر اساس رده بندی فلوتی از چین ها (1964) در رده های چین های دارای محور با میل ملایم و سطح محوری ایستاده، محور افقی و سطح محوری ایستاده و محور افقی و سطح محوری بسیار شیبدار قرار گرفتند. چین خودگی شمال شهرستان چناران (ناودیس قرق) در همان رده بندی، در رده ی چین های دارای محور افقی و سطح محوری بسیار شیبدار قرار گرفت. بر اساس زاویه ی بین یالی تاقدیس شمالی چشمه گیلاس در رده ی چین های تنگ و ناودیس قرق، تاقدیس جنوبی چشمه گیلاس و ناودیس میانی چشمه گیلاس در رده ی چین های باز قرار می گیرند. در این منطقه، دو دسته از گسل ها مورد بررسی قرار گرفتند. دسته ی اول گسل های دارای جهت گیری کلی شمال باختری- جنوب خاوری هستند که گسل های بزمهرون، بارو، اردک و چشمه گیلاس را شامل می شوند. گسل های بزمهرون و بارو دارای ساز و کار راست-بر معکوس و گسل های اردک و چشمه گیلاس دارای ساز و کار معکوس هستد. دسته ی دوم دارای جهت گیری کلی شمال خاوری- جنوب باختری هستند و گسل های موچنان و بهمن جان را شامل می شوند. این گسل ها به ترتیب دارای ساز وکار راست بر معکوس و چپ بر معکوس هستند. برخی از این گسل ها مانند گسل های اردک، بهمن-جان و موچنان نخستین بار در این مطالعه معرفی شدند. مقایسه ی درزه های اندازه گیری شده بر روی سازندهای مزدوران، شوریجه و تیرگان در مقاطع پایانه ی جنوب باختری و شمال خاوری چین خوردگی شمال روستای چشمه گیلاس و در مقاطع اردک، علی آباد، رادکان، بهمن جان و موچنان در ناودیس قرق با عناصر هندسی چین ها، نشان دهنده ی ارتباط درزه ها با چین خوردگی است. موقعیت محورهای تنش اصلی در بازه ی نوزمین ساختی در منطقه، با استفاده از تحلیل لغزش گسل ها بر روی سازندهای مزدوران، شوریجه، تیرگان و کنگلومرای نئوژن، موقعیت تنش های اصلی سیگما 1، سیگما 2، سیگما 3 را به ترتیب 039/01، 309/00 و 214/89 نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل ساختاری #چین خوردگی #گسلش #شکستگی #تنش دیرین #نوزمین ساختی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)