پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فوزیه شاکری [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]، علی رضا جعفری راد [استاد مشاور]
چکیده: تولید مواد زاید یکی از مهمترین منابع تهدید کننده محیط زیست است. در حال حاضر برای مقابله با این مشکل، دفن بهداشتی پسماند به عنوان روشی کاربردی در تمام کشورهای جهان پذیرفته شده است. انتخاب مکان مناسب برای دفن زباله یک مشکل عمده در مدیریت مواد زاید است. فرایند مکان‏یابی به عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست‏محیطی بستگی دارد. در مطالعه حاضر به منظور انتخاب مکان مناسب برای دفن زباله‏های جامد شهری در شهر گرمسار، معیارهای بسیاری از قبیل هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، سنگ‏شناسی، بافت خاک، کاربری اراضی، ژئومرفولوژی، شیب زمین، لرزه‏خیزی، فاصله از گسل، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از مناطق حفاظت شده زیست‏محیطی، جهت باد، فاصله از شبکه راه‏ها و غیره در نظر گرفته شده است. در این مطالعه برای مدیریت و نمایش داده‏های مکانی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره گرفته شد. تمام لایه‏های اطلاعاتی معیارها با استفاده از نرم‏افزار ArcGIS کلاسه‏بندی شد. سپس برای وزن‏دهی به لایه‏های اطلاعاتی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردید. با تلفیق نتایج حاصل از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی منطقه مورد مطالعه از نظر مستعد بودن برای دفن زباله به چهار گروه (نامناسب، نسبتاً مناسب، مناسب و بسیار مناسب) پهنه‏بندی شد. از بین مناطق بسیار مناسب با توجه به مساحت مورد نیاز 11 پهنه برای دفن زباله مناسب تشخیص داده شد. سپس با در نظر گرفتن برخی از پارامترها، پهنه‏های منتخب مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از بین این مناطق دو پهنه انتخاب شد. با انجام مطالعات میدانی اثرات زیست‏محیطی احتمالی که بر اثر احداث لندفیل در این دو پهنه ایجاد می‏شود با استفاده از ماتریس لئوپولد مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی، پهنه‏ای که دارای امتیاز بیشتر بود به عنوان مناسب‏ترین محل برای دفن زباله معرفی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکان‏یابی #سیستم اطلاعات جغرافیایی #فرایند تحلیل سلسله مراتبی #ارزیابی اثرات زیست‏محیطی #ماتریس لئوپولد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)