پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمود پازوکی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]
چکیده: فضاهای ورزشی از جمله مکان هایی هستند که در انتخاب مکان و چگونگی ساخت آن باید دقت لازم به عمل آید. بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر مکان یابی فضاهای ورزشی شهر گرمسار با استفاده از AHP در محیط GIS بود. نمونه آماری تحقیق شامل کلیه مکان های ورزشی شهر گرمسار اعم از دولتی و خصوصی شامل 36 فضای ورزشی می باشد. داده های توصیفی با استفاد از مدارک، اسناد و پژوهش های میدانی و داده های مکانی با استفاده از GPS جمع آوری گردید. در بین معیارهای مطالعه شده در این تحقیق نزدیکی به مراکز مسکونی با بیشترین وزن (0/25) مهمترین معیار و فاصله از کاربری های ناسازگار و فاصله از ورزشگاه های موجود با کمترین وزن (0/02) کم اهمیت ترین معیار ارزیابی شده است. با تلفیق لایه ها و اعمال وزن در سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه های متعددی ترسیم شده است. این نقشه ها شامل ارزیابی وضع فضاهای موجود، نقشه محله-بندی شهر گرمسار و پهنه بندی مناطق مناسب جهت ساخت فضای ورزشی است. همان طور که پیش بینی شده بود فضاهای ورزشی موجود از توزیع عادلانه ای برخوردار نبودند و چندین فضا در کنار ادارات متصدی ساخته شده بود که مطابقتی با معیارهای موجود نداشت. با توجه به نقشه محله بندی شهر گرمسار به 2 محله و 8 منطقه تقسیم بندی شد، در محله شمالی 3 نقطه و در محله جنوبی 4 نقطه جهت ساخت فضای ورزشی مناسب بود. در نقشه پهنه بندی، شهر گرمسار به پنج طبقه توصیفی بسیار مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب، نامناسب و بسیار نامناسب تقسیم شده است. بر طبق این نقشه حاشیه شهر گرمسار را مناطق نامناسب و بسیار نامناسب تشکیل داده است و در نواحی مرکزی با توجه به معیارهای موجود، مناطق با طبقه بندی بسیار مناسب، مناسب و نسبتاً مناسب وجود دارد که در این مناطق با توجه به اولویت، 8 منطقه جهت ساخت فضاهای ورزشی پیشنهاد شده است. بنابراین چنانچه سازمان های مختلف در هر نقطه از شهر گرمسار قصد احداث فضای ورزشی اعم از سرپوشیده یا روباز دارند توصیه می شود از نتایج تحقیق حاضر در انتخاب مکان مناسب بر اساس معیارهای مختلف استفاده نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکان یابی #سیستم اطلاعات جغرافیایی #تحلیل سلسله مراتبی #شهر گرمسار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)