پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سجاد سروری نیا [پدیدآور اصلی]، گیتی فرقانی تهرانی[استاد راهنما]، رحیم باقری[استاد راهنما]، زهرا گنجی نوروزی[استاد مشاور]
چکیده: پسماند جامد شهری و گسترش روز افزون آن یکی از مشکلات جامعه بشری است که عدم مدیریت صحیح آن موجب بروز آلودگی محیط‌زیست شده و سلامت انسان و نظام‌های اکولوژیکی را تهدید می‌کند. یکی از ارکان توسعه پایدار شهری عدم آلودگی به وسیله مواد زائد می‌باشد. این امر با مدیریت صحیح پسماندها تحقق می‌یابد. مکان‌یابی اصولی محل مناسب دفن پسماند، از مراحل نهایی و مهم سلسله مراتب مدیریت پسماند می‌باشد که به معیارهای اجتماعی- اقتصادی، زمین‌شناسی و زیست‌محیطی بستگی دارد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت کنونی مدیریت پسماند و مکان‌یابی محل دفن پسماندهای جامد شهرستان کنگاور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفته است. در راستای رسیدن به هدف پژوهش عوامل و معیارهای مختلف از قبیل لیتولوژی، بافت خاک، فرسایش‌پذیری خاک، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، فاصله از مناطق شهری، فاصله از جاده، میزان بارش، جهت باد غالب، لرزه‌خیزی، فاصله از گسل، توپوگرافی، شیب و کاربری اراضی با توجه به منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت. تمام لایه‌های اطلاعاتی معیارها با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS تهیه و رده‌بندی شد. سپس برای وزن‌دهی به لایه‌های اطلاعاتی از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردید. با تلفیق و ترکیب نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) منطقه مورد مطالعه از نظر مستعد بودن برای دفن پسماند به چهار گروه (مناسب، نسبتاً مناسب، نسبتاً نامناسب و نامناسب) پهنه‌بندی شد. از بین مناطق، 15 پهنه برای دفن پسماند مناسب تشخیص داده شد. سپس با در نظر گرفتن برخی از پارامترهای اصلی زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و اقتصادی- اجتماعی و بازدید صحرایی، پهنه‌های منتخب مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بین این مناطق سه پهنه انتخاب شد. در نهایت پهنه شماره 14 با مختصات جغرافیایی 48 درجه و 37 دقیقه طول شرقی و34 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی و ارتفاع 1150 متری از سطح دریا و دارای مساحت 12.3 کیلومترمربع به عنوان بهترین محل انتخاب شد. این پهنه در حدود 16 کیلومتری جنوب شهرستان کنگاور و 1 کیلومتری از جاده کنگاور- نهاوند قرار گرفته است. این منطقه از پهنه‌های رسی، سیلتی، شیل و مارن تشکیل شده است. پوشش گیاهی نسبتاً فقیر می‌باشد. عدم وجود چاه و چشمه و گسل فعال در منطقه مورد نظر باعث انتخاب آن شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکان‌یابی #پسماند جامد شهری #کنگاور #سیستم اطلاعات جغرافیایی #تحلیل سلسله مراتبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)