پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سارا ارکان زاده یزدی [پدیدآور اصلی]، افشین قشلاقی[استاد راهنما]
چکیده: گسترش بی رویه شهرها و افزایش جمعیت موجب افزایش سرانه مصرف و به تبع آن افزایش تولید حجم زیادی از زباله های جامد در مناطق شهری شده است که یکی از مهم ترین منابع تهدید کننده محیط زیست به شمار می رود. انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری است. در حال حاضر دفن بهداشتی پسماند، مقرون به صرفه ترین سیستم دفع زباله های جامد است که تأثیر بالقوه ای بر کاهش آلودگی و هزینه های نظارت بر محیط زیست دارد. شهرستان چناران واقع در شمال استان خراسان رضوی با تولید روزانه 70 تن زباله، به دلیل عدم وجود تجهیزات بازیافت و مکان یابی نامناسب با معضلات متعددی رو به رو است. در مطالعه حاضر، به منظور انتخاب مکان مناسب برای دفن زباله های جامد شهری در شهرستان چناران، معیارهای متعددی از قبیل هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، سنگ شناسی، بافت خاک، کاربری اراضی، شیب زمین، لرزه خیزی، فاصله از گسل، فاصله از مناطق مسکونی، جهت باد، فاصله از شبکه راه ها و دسترسی به منابع قرضه در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، برای مدیریت و نمایش داده های مکانی از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره گرفته شد. تمام لایه های اطلاعاتی معیارها با استفاده از نرم افزار ArcGIS رده-بندی شدند. سپس برای وزن دهی به لایه های اطلاعاتی، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردید. با تلفیق نتایج حاصل از سیستم اطلاعات جفرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، منطقه مورد مطالعه از نظر مستعد بودن برای دفن زباله به چهار رده بسیارمناسب، مناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب پهنه بندی شدند که به ترتیب 11%، 13%، 37% و 39% منطقه مورد مطالعه را پوشش می دهند. از بین مناطق بسیار مناسب با توجه به مساحت مورد نیاز، 5 پهنه جهت دفن زباله مناسب تشخیص داده شد. سپس با در نظر گرفتن کلیه پارامترها، پهنه های منتخب مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت از بین این مناطق، یک پهنه (پهنه 5) با موقعیت 58 درجه و 57 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 29 دقیقه عرض شمالی انتخاب شد. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، پهنه شماره 5 در جنوب غرب منطقه مناسب ترین مکان برای دفن زباله معرفی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکان یابی #لندفیل #چناران #سیستم اطلاعات جغرافیایی #فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)