پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زینب منصوری [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]، عبدالله سیف [استاد مشاور]
چکیده: تصفیه پساب شهری و صنعتی ضمن حفظ محیط زیست، باعث بهره برداری از فاضلاب، استحصال و بازیافت آب مصرفی می شود. یکی از ملزومات بازیافت اصولی پساب شهری تعیین مکان مناسب تصفیه خانه فاضلاب با توجه به پارامترهای موثر می باشد. در این پایان نامه با بهره گیری از پارامترهای سنگ-شناسی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، اختصاصات خاک، توپوگرافی (شیب)، اختلاف ارتفاع نسبت به شهر، فاصله از مناطق شهری و فاصله از جاده اصلی و فرعی، خطوط انتقال نیرو، رودخانه های اصلی، مناطق شهری و روستایی، چاه و قنات، حاشیه گسل و جاده مناسب ترین مکان جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب تعیین شده است. مکان یابی در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تلفیق آن با GIS پهنه های مناسب تعیین شده است. در مرحله دوم براساس بازدید صحرائی و روش شباهت به گزینه ایده آل پهنه های انتخابی مرحله اول رتبه بندی گردید. سپس براساس ارزیابی اثرات زیست محیطی مناسب ترین مکان برای احداث تصفیه خانه فاضلاب پیشنهاد شده است. مناسب ترین مکان جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب گزینه یک با مساحت 12 کیلومتر مربع در جنوب شرقی شهر فلاورجان می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکان یابی #تصفیه خانه فاضلاب #تحلیل سلسله مراتبی #ارزیابی اثرات زیست محیطی #فلاورجان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)