پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
کاظم غزنوی [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: سراب نیلوفر در 25 کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه و در دامنه کوه کوماجار واقع شده است. کوه کوماجار به طور عمده از لایه‌های آهکی دوران دوم زمین شناسی تشکیل شده که پدیده کارستی شدن در آن به طور گسترده رخ داده است. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش آبدهی سراب نیلوفر، خصوصیّات فیزیکی و شیمیایی آب سراب نیلوفر شامل هدایت الکتریکی، درجه حرارت آب، اسیدیته و همچنین میزان کاتیون ها و آنیون های اصلی در طول سال آبی 1389- 1388 اندازه گیری شد. خصوصیات کیفی آب سراب نیلوفر و آب های زیرزمینی آبرفت های مجاور آبخوان کارستی تغذیه کننده سراب با کمک نمودارهای ترکیبی مقایسه گردید. نتایج حاصله از این مقایسه بیانگر این است که منشأ این آب ها یکسان می باشد. علاوه بر این، تغییرات زمانی سطح آب-های زیرزمینی در آبرفت های مجاور آبخوان کارستی تغذیه کننده سراب نیلوفر مورد ارزیابی قرار گرفت و ملاحظه شد که سطح آب زیرزمینی در این آبخوان ها، به ویژه در سال های با بارش کم، به علت برداشت بی رویه به طور مداوم در حال پایین افتادن است. این امر به نوبه خود منجر به تخلیه آبخوان کارستی به داخل آبخوان های آبرفتی مجاور شده است. نقشه هم پتانسیل آبخوان آبرفتی نیز مطلب مذکور را تأیید می نماید. بنابراین با عنایت به مطالب ذکر شده ملاحظه می شود که، علاوه بر تأثیر کاهش بارندگی، تخلیه آبخوان کارستی تغذیه کننده سراب نیلوفر به داخل آبرفت های مجاور مهم ترین دلیل کاهش آبدهی سراب نیلوفر در سال های اخیر بوده است. کلمات کلیدی: سراب نیلوفر، کارست، بارندگی، تخلیه، آبخوان آبرفتی سراب نیلوفر در 25 کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه و در دامنه کوه کوماجار واقع شده است. کوه کوماجار به طور عمده از لایه‌های آهکی دوران دوم زمین شناسی تشکیل شده که پدیده کارستی شدن در آن به طور گسترده رخ داده است. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش آبدهی سراب نیلوفر، خصوصیّات فیزیکی و شیمیایی آب سراب نیلوفر شامل هدایت الکتریکی، درجه حرارت آب، اسیدیته و همچنین میزان کاتیون ها و آنیون های اصلی در طول سال آبی 1389- 1388 اندازه گیری شد. خصوصیات کیفی آب سراب نیلوفر و آب های زیرزمینی آبرفت های مجاور آبخوان کارستی تغذیه کننده سراب با کمک نمودارهای ترکیبی مقایسه گردید. نتایج حاصله از این مقایسه بیانگر این است که منشأ این آب ها یکسان می باشد. علاوه بر این، تغییرات زمانی سطح آب-های زیرزمینی در آبرفت های مجاور آبخوان کارستی تغذیه کننده سراب نیلوفر مورد ارزیابی قرار گرفت و ملاحظه شد که سطح آب زیرزمینی در این آبخوان ها، به ویژه در سال های با بارش کم، به علت برداشت بی رویه به طور مداوم در حال پایین افتادن است. این امر به نوبه خود منجر به تخلیه آبخوان کارستی به داخل آبخوان های آبرفتی مجاور شده است. نقشه هم پتانسیل آبخوان آبرفتی نیز مطلب مذکور را تأیید می نماید. بنابراین با عنایت به مطالب ذکر شده ملاحظه می شود که، علاوه بر تأثیر کاهش بارندگی، تخلیه آبخوان کارستی تغذیه کننده سراب نیلوفر به داخل آبرفت های مجاور مهم ترین دلیل کاهش آبدهی سراب نیلوفر در سال های اخیر بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سراب نیلوفر #کارست #بارندگی #تخلیه #آبخوان آبرفتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)