پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد وکیلی نژاد [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، حسین رحمتی [استاد مشاور]، روزبه موذن زاده[استاد مشاور]
چکیده: بارندگی یکی از عناصر پیچیده و حیاتی اتمسفر محسوب می شود که نقش مهمی در تغذیه دریاها، رودخانه ها و سفره های زیر زمینی ایفا می کند. بنابراین، برآورد دقیق بارندگی اهمیت بسزایی در پیش بینی خطرات بارش های سنگین، تخمین میزان تغذیه آب های زیر زمینی و تأمین آب برای حفظ شرایط زیست محیطی دارد. در این پژوهش عملکرد ماهواره TRMM-۳B۴۳ V۷ در برآورد بارندگی در مقیاس های ماهانه، فصلی و سالانه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از داده های اندازه گیری شده بارندگی در ۲۹ ایستگاه سینوپتیک واقع در کل کشور ایران در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۶ استفاده شد. عملکرد ماهواره TRMM در برآورد بارندگی با استفاده از شاخص های ضریب تعیین (R^۲)، نش- ساتکلیف (NSE) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین خطای ماهواره TRMM در مقیاس های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه در ایستگاه های ایلام، شیراز، قم، اردبیل و رشت (RMSE بین ۱۸/۰۱ تا۷۴/۸۰) و کمترین مقدار خطا در ایستگاه های مشهد، کرمان، زاهدان و اهواز (RMSE بین ۰/۱۳ تا ۷/۴) رخ داده است. بیشترین مقدار ضریب تعیین در مقیاس های زمانی مذکور مربوط به ایستگاه های یاسوج، اهواز، شیراز و بیرجند و در بازه ۰/۸۸ تا ۰/۹۹ متغیر بوده است. ماهواره TRMM در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب بیشترین خطا و در اقلیم های خشک و نیمه خشک کمترین خطا را نشان می دهند. بررسی روند تغییرات بارش به دو روش تیل- سن (TSA) و پیش سفید بدون روند (TFPW) در سری های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه نشان داد که در مقیاس ماهانه بیشترین تغییرات منفی مربوط به ایستگاه قم با آماره ۲/۵۸-=Z در فروردین ماه و در مقیاس سالانه هم بیشترین روند منفی مربوط به ایستگاه قم با آماره ۲/۶۵-=Z می باشد. در مقیاس فصلی ایستگاه یاسوج در فصل زمستان در بین ایستگاه ها دارای بیشترین مقدار روند منفی با آماره۴/۴۰-=Z می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایستگاه سینوپتیک #ایران #بارندگی #سنجش از دور #روند #ماهواره TRMM

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)