پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
ریحانه قربانیان [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، خلیل اژدری[استاد راهنما]
چکیده: برآورد میزان آب مصرفی گیاه یا تبخیر و تعرق برای مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و کشاورزی، طراحی سیستم های آبیاری، توازن هیدرولوژیکی و همچنین تخمین تقریبی عملکرد محصول ضرورت دارد. روش های مختلفی برای تعیین تبخیر و تعرق در مقیاس های کوچک با استفاده از اندازه گیری های میدانی مانند لایسیمتر و... وجود دارد که از دقت بالایی برخوردار هستند، اما به دلیل داشتن هزینه زیاد و سختی کار در مناطق وسیع کاربرد ندارند. به همین دلیل روش های مبتنی بر دورسنجی و استفاده از تصاویر ماهواره ای بیشتر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به برآورد تبخیر و تعرق در منطقه تربت حیدریه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم سبال پرداخته شد. در این تحقیق از تصاویر ماهواره لندست 8 برای ده روز از ماه‌های گرم سال 2013 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفت و جهت مقایسه نتایج به دست آمده از روش مبتنی بر سنجش از دور (سبال)، از داده‌های اندازه‌گیری شده در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تربت حیدریه به منظور برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از روش فائو-پنمن-مانتیث با در نظر گرفتن ضرایب گیاهی محصول (KC)، مطابق با نوع و مرحله رشد گیاه استفاده شد. با استفاده از شاخص‌های آماری مانند خطای نسبی و ضریب تبیین به بررسی توانایی و عملکرد سنجش از دور و الگوریتم سبال پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد روش سنجش از دور توانسته است، مقدار تبخیر و تعرق در مقیاس روزانه را با خطای نسبی 1/5 درصد و ضریب تبیین 88/0 برآورد نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبخیر و تعرق - الگوریتم سبال - تصاویر ماهواره لندست8 - معادله فائو-پنمن-مانتیث -سنجش از دور
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)