پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
یونس شیری [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، وحید میرداروطن [استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش، نانو کامپوزیت پلی اورتوفنیلن دی آمین/فریت نیکل/نقره یدید ( ‌ poly(o-phenylenedyamin) /NiFe2O4/AgI) به‌عنوان یک فتوکاتالیزور با شکاف انرژی (eV10/2) تهیه شد. نانو ذرات پلی اورتوفنیلن دی آمین با مورفولوژی کروی در دمای 118 درجه سانتی‌گراد در اسید استیک غلیظ سنتز شد. نانو ذرات مغناطیسی فریت نیکل در شرایطی ساده بر روی بستر پلیمری نشانده شد و با تثبیت نانو ذرات نقره یدید نانو کامپوزیت PoPD/NiFe2O4/AgI تهیه شد. این فتوکاتالیزور با استفاده از تکنیک های پراش پرتو X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی مادون‌قرمز (FT-IR)، طیف سنجی بازتاب UV-Vis (DRS)، آنالیز اندازه گیری سطح (BET) و آنالیز مغناطیسی (VSM) موردبررسی قرار گرفت. فتوکاتالیزور تهیه‌شده جهت تخریب متیلن آبی، سافرانین، مالاکیت سبز و کریستال ویولت، به‌عنوان نمونه ای از آلاینده‌های آلی موجود در طبیعت، تحت تابش نور مرئی به کار گرفته شد. اثرات پارامترهای مختلف نظیر زمان، غلظت، مقدارفتوکاتالیزور و pH در تخریب رنگینه متیلن بلو مورد برسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از تخریب فتوکاتالیزوری متیلن بلو در محلول آبی نشان داد که نانو کامپوزیت‌ PoPD/NiFe2O4/AgI عملکرد فتوکاتالیزوری بهتری نسبت به نانو کامپوزیت های PoPD/NiFe2O4 و PoPD/AgI دارد. مکانیسم احتمالی تخریب با بررسی تاًثیر عوامل دام-اندازها پیشنهاد شد. به علاوه، پایداری فتوکاتالیزور در چند مرحله بازیافت نیز مورد بررسی قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فتوکاتالیزور #پلی اورتوفنیلن دی آمین #متیلن بلو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)