پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سید محمد هادی طباطبایی [پدیدآور اصلی]، فاطمه مصدرالامور[استاد راهنما]
چکیده: چکیده در کار تحقیقاتی حاضر، الکترود گرافیت مدادی به‌وسیله پلی آنیلین/پلی 2- متوکسی آنیلین 5-سولفونیک اسید (پلی آنیلین/PMAS) به روش الکتروشیمیایی اصلاح شد و جهت اندازه‌گیری آمونیوم با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه ای در محلول‌های آبی مورداستفاده قرار گرفت. به منظور مشخصه یابی سطح الکترود گرافیت مدادی اصلاح شده با پلی آنیلین/PMAS از روش های کرونوآمپرومتری و امپدانس استفاده شد. به منظور انتخاب الکترود کار مناسب، یک مقایسه بین الکترود کربن شیشه‌ای و الکترود گرافیت مدادی انجام شد. با توجه به مزایای الکترود گرافیت مدادی نظیر حساسیت، سهولت در استفاده و همچنین هزینه‌ی کمتر، الکترود گرافیت مدادی به عنوان الکترود کار مناسب انتخاب گردید.الکترود اصلاح شده با پلی آنیلین/PMAS پاسخ الکتروشیمیایی بهتری از الکترود گرافیت مدادی برهنه، الکترود گرافیت مدادی اصلاح شده با پلی آنیلین، الکترود گرافیت مدادی اصلاح شده با PMAS و الکترود گرافیت مدادی اصلاح شده با پلی آنیلین/پلی استایرن سولفونات (پلی آنیلین/PSS) نشان داد. بهینه‌سازی پارامترها با استفاده از روش طراحی آزمایش صورت پذیرفت. انتخاب پارامترهای مهم با استفاده از روش پلاکت برمان و بهینه‌سازی پارامترها با استفاده از روش باکس بنکن صورت پذیرفت. تحت شرایط بهینه الکترود پاسخ خطی خوبی در محدوده 5/0-0/16 میلی‌مولار آمونیوم نشان داد. حد تشخیص روش 09/0 میلی‌مولار به دست آمد. همچنین الکترود موردنظر تکرارپذیری خوبی نشان داد. اثر مزاحمت ترکیبات بیولوژیکی و یون‌ها در اندازه‌گیری آنالیت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اکثر یون‌ها و ترکیبات موردمطالعه در اندازه‌گیری آنالیت مزاحمتی ندارند و الکترود از گزینش پذیری مناسبی برخوردار است. استفاده از الکترود اصلاح شده با پلی آنیلین/PMAS برای تعیین آمونیوم در نمونه‌های آب شهر و فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی شهر شاهرود با موفقیت به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: الکترود اصلاح شده #الکترود گرافیت مدادی #پلی آنیلین #آمونیوم #ولتامتری چرخه‌ای.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)