پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
میترا دینی [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش بستر پلیمری، پلی سیلوکسان با استفاده از پیش ماده های 3- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلانAPTES) ) و متیل تری متوکسی سیلان( (MTMS در دمای محیط و به شیوه ی سل- ژل سنتز شد. در مرحله ی بعد با نشاندن فلز نقره بر روی بستر (پلی سیلوکسان) کاتالیزور ناهمگن (PAMSQ-Ag) سنتز و به وسیله ی طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و هم چنین (EDX)، آنالیز حرارتی (TGA)، آنالیز عنصری (CHNS) و طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP) مورد بررسی قرار گرفت. سپس محلول آبی (4- نیترو فنول، 12/0 میلی مولار) با محلول تازه تهیه شده ی NaBH4) ، 60 میلی مولار) مخلوط و با مقادیر مختلفی از کاتالیزور (PAMSQ-Ag)، واکنش کاهش نیترو فنول بررسی گردید. طیف جذبی UV- vis در زمان های مختلف جهت بررسی فرایند به کار گرفته شد، نتایج نشان داد بهترین شرایط، در واکنش کاهش نیترو فنول، مقادیری برابر از آلاینده و کاهنده، با مقدار 20 میلی گرم کاتالیزور (PAMSQ-Ag)، در مدت زمان 5 دقیقه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی (آمینوپروپیل/ متیل) سیلوکسان #نانو ذرات نقره (PAMSQ-Ag) #کاهش کاتالیزوری 4- نیترو فنول

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)