پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
اسما کیوانلو [پدیدآور اصلی]، محسن عباس پور [استاد راهنما]، سیروس سالمی [استاد مشاور]
چکیده: شبیه سازی مولکول دینامیکی برای ارائه یک بیان دقیق معادله تابع توزیع شعاعی سیالات شبه HFDدر گستره دمایی و رنجهای 0.5 ≤ T*≤ 5.1 و 0.35 ≤ ρ*≤ 1.1 به کار رفته است.همچنین فشار, انرژی داخلی و حد فرکانس بالای کشیدگی برشی با استفاده از فرمولهای مکانیک اماری با پتانسیلهای دو ذره ای شبه HFD و LJ برای اتم ارگون و نئون به ترتیب محاسبه شده است.اصلاحات کوانتومی برای سیستم لنارد جونز با استفاده از روش فاینمن- هیبس (FH) و ویگنر- کرک وود (WK) انجام شده است. همچنین در محاسبات سیستمهای شبه HFD نیروهای چند ذره ای نیز در نظر گرفته شده ‚پتانسیل های سه ذره ای گیوزمن و همکارانش (2011) ‚ وانگ و سادوس (2006)‚ و هاوسچایلد و پراسنیتز (1993) به همراه پتانسیل دو ذره ای بدون نیاز به محاسبات پیچیده ی سه ذره ای مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که اثرات کوانتومی و سه ذره ای پیش بینی فشار و انرژی داخلی سیالات LJ و شبه HFD را بهبود می بخشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تابع توزیع شعاعی‚همبستگی کوانتومی‚برهم کنشهای چند ذره ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)