پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
تکتم رضائی [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]، زهرا کلانترکهدمی[استاد مشاور]
چکیده: اخیراً تلاش های زیادی برای محاسبه فاکتور ساختار استاتیک، (S(k ، سیالات چگال انجام گرفته است. در کار حاضر ما برای محاسبه فاکتور ساختار استاتیک سیال زنون در حالت های مختلف ترمودینامیکی از تابع توزیع شعاعی سیال کرات سخت استفاده کرده ایم. نتایج بررسی رفتار فاکتور ساختار محاسبه شده نشان می دهد که مدل ارائه شده برای بررسی سیال زنون می تواند به خوبی رفتار (S(k در ناحیه ی گسترده ای از k را برای حالت های ترمودینامیکی با چگالی بالا نشان دهد. اما نتایج به دست آمده برای حالت های ترمودینامیکی با چگالی پایین بویژه رفتار (S(k در k کم مطلوب نیست. لذا ما از این مدل برای بررسی رفتار فاکتور ساختار سیال زنون در چگالی های بالا و در نواحی k بالا استفاده کردیم. مطالعات انجام شده بر روی سیال آرگون از نتایج مشابهی برخوردار است. از آنجایی که این مدل برای چگالی های پایین و در نواحی k کم مناسب نیست لذا ضروری است تا از مدل دیگری برای محاسبه فاکتور ساختار سیال زنون در این نواحی استفاده شود. مدلی که ما برای این منظور از آن بهره گرفته ایم بر اساس تعریفی از تابع همبستگی مستقیم بنا شده است که بر اساس آن توانستیم رفتار فاکتور ساختار سیال زنون را به خوبی برای چگالی های پایین و در ناحیه k کم پیش بینی نمائیم. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش دما در نواحی دور از دمای بحرانی مقدار (S(0 کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که مقادیر به صورت خطی با کاهش چگالی کاهش می یابد. در پایان، نتایج حاصل از مدل ارائه شده با نتایج حاصل از مدل های دیگر و همچنین تفاوت ها و سازگاری های بین این مدل ها مقایسه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فاکتور ساختار استاتیک #سیال زنون #تابع توزیع شعاعی #سیال کرات سخت #تابع همبستگی مستقیم #سیال آرگون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)