طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1386
پدیدآورندگان:
حسین نیکوفرد[پدیدآور اصلی]
چکیده: دراین طرح پتانسیل برهم کنش سیال تک اتمی بااستفاده از تقریب جفت به صورت پتانسیل های جفت موثر در نظر گرفته می شود. پارامترهای مولکولی موثر وابسته به دماوفشار هستند که سهم پتانسیل سه ذره ای را دربرمیگیرد.با به کار گیری نظریه های مبتنی برتوابع توزیع و روش معادلات انتگرالی فاکتور ساختار برای سیالات تک اتمی در محدوده دما وفشار سیال چگال محاسبه میگردد.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تابع همبستگی جفت #تابع همبستگی مستقیم #ساختار سیال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)