پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
رعنا نوری [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]، مهدی مومنی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از منابع مناسب جهت جایگزینی سوخت های فسیلی، انرژی ناشی از واکنش های هم جوشی می باشد. به منظور دست یابی به این انرژی و ایجاد شرایط مناسب برای انجام این واکنش ها، دستگاه های پلاسمای کانونی ساخته شدند. این دستگاه ها امروزه منبع بسیار خوبی برای تولید پالس اشعه ایکس، الکترون ها، یون ها و نوترون ها می باشد. دستگاه های پلاسمای کانونی به دلیل گسیل اشعه ایکس به صورت پالسی، کاربردهای فراوانی در صنعت، پزشکی و... دارند. هدف اصلی از انجام این پایان نامه، دزیمتری اشعه ایکس گسیل شده از دستگاه پلاسمای کانونی دانشگاه صنعتی شاهرود(SHUPF)، با استفاده از گاز کاری نیتروژن در فشارها و ولتاژهای مختلف توسط دزیمترهای ترمولومینسانس (TLD)، به دو روش تجربی و شبیه سازی می باشد. آزمایشات تجربی به روش مونت کارلو و توسط کد MCNPX شبیه سازی شدند. پس از انجام شبیه سازی ها نتیجه حاصل شد که بیشترین مقدار دز جذبی توسط دزیمترها، در ارتفاع بالای سر آند که محل قرار گرفتن پینچ است، می باشد. بنابر نتایج تجربی، بیشترین مقدار دز جذبی در بازه ارتفاع مربوط به تغییر مسیر حرکت الکترون ها پس از تشکیل پینچ و همین طور در زوایای قرار گرفتن بازوهای دستگاه می باشد. هم چنین دز جذبی اشعه ایکس در زاویه های مختلف به صورت ناهمسانگرد بوده و این دز در بیرون محفظه تخلیه عملا برابر با صفر بود و در بیرون محفظه فقط تابش زمینه وجود داشت. تفاوت نتایج حاصل از تجربه و شبیه سازی این گونه توجیه می شود که در تجربه میدان الکترومغناطیسی حاصل از حرکت بارها، سرعت الکترون ها و به دنبال آن شتاب آن ها را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه تغییر در حرکت الکترون ها، اشعه ایکس تولید شده توسط تابش ترمزی متغیر می باشد. اما در شبیه سازی با توجه به کد استفاده شده، امکان تعریف میدان الکترومغناطیسی وجود نداشته و لذا نتایج تئوری بدون در نظر گرفتن میدان متغیر الکترومغناطیسی حاصل شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاسمای کانونی #شبیه سازی مونت کارلو #کد MCNPX #دزیمترهای ترمولومینسانس #دز جذبی

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)