پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاطمه نظارت [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]، دکتر حسین محمدی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه درصد قابل توجهی از مرگ و میرهای ناشی از سرطان در بین زنان در سراسر جهان توسط سرطان سینه صورت می‌گیرد اما مطالعات نشان می‌دهد که در صورت تشخیص این سرطان در مراحل اولیه، شانس درمان آن به میزان زیادی افزایش می‌یابد. یکی از بهترین روش‌ها برای تشخیص سرطان سینه، ماموگرافی با اشعه ایکس است. قرار گرفتن در معرض پرتوهای یونیزان می‌تواند برای بافت‌های بدن خطرات بیولوژیکی به همراه داشته باشد. هدف تحقیق فعلی تعیین مقدار دُز جذب شده در اندام‌های حساس بدن در حین ماموگرافی است. در مطالعه حاضر ، فانتوم مورد نظر و سیستم ماموگرافی با استفاده از کد شبیه‌سازی Gate، شبیه‌سازی شده است که ابزاری مناسب برای شبیه‌سازی ماموگرافی DM است. مراحل کار در این پایان نامه شامل سه مرحله اصلی می‌باشد . در مرحله نخست یک تیوب اشعه ایکس برای ایجاد طیف‌های انرژی مناسب ماموگرافی ایجاد و طیف‌های حاصل از آن با گزارش IPEM شماره 78 مقایسه شد. پس از آن به منظور بررسی کیفیت تصویر بر اساس معیارهای استاندارد، یک فانتوم کنترل کیفی طراحی شد و در نهایت یک فانتوم مطابق با اندازه‌های فانتوم مرجع ORNL adult phantom و اندام‌های مورد نیاز و همچنین هندسه سیستم یک دستگاه ماموگرافی دیجیتال شامل یک پایه نگه‌دارنده سینه، یک پدال کمپرسور و یک آشکارساز، برای محاسبه دُز در اندام‌ها شبیه سازی شد و این کار در دو نمای اصلی ماموگرافی (CC و MLO) انجام شد. توزیع دُز در بدن بیمار بسیار گسترده بود و تمام اندام‌های مورد بررسی، دُز را هرچند کم دریافت می‌کنند. پس از سینه مورد معاینه و تومور، بیشترین دُز توسط سینه طرف مقابل به طور متوسط به میزان μGy 5/2735 و در ریه‌ها μGy 9/48 دریافت می‌شود و میزان دُز رحم، به طور متوسط μGy 022/0 است. در بررسی کیفیت تصویر مشخص شد میزان تفکیک‌پذیری در تمامی ترکیبات هدف و فیلتر و انرژی‌های متفاوت مقدار ثابت LP⁄mm 15 را نشان می‌دهد. میزان کنتراست به نویز در محدوده مطالعه ما (50 درصد غده) با درصد بسیار کمی تفاوت، در انرژی KeV 25 و در ترکیب W-Rh بیشتر است. همچنین نتیجه بررسی دُز در ترکیبات هدف و فیلتر و انرژی‌های متفاوت نشان می‌دهد که کمترین میزان دُز در ترکیب Mo-Mo و در انرژیKeV 25 و بیشترین میزان در ترکیب \ W-Rh} و در انرژیKeV 30 به دست آمده‌است. در تومور کمترین میزان دُز در ترکیب \ W-Rh} و در انرژی KeV 25 و بیشترین میزان در ترکیب W-Rh و در انرژی KeV30 به دست آمده‌است. با توجه به تمامی نتایج به دست آمده، در مطالعه ما، انرژی KeV 25 به عنوان انرژی بهینه معرفی می‌شود اما برای انتخاب ترکیب هدف و فیلتر مناسب باید بین میزان دُز و کیفیت تصویر تعادل برقرار گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: ماموگرافی #سرطان سینه #شبیه‌سازی مونت کارلو #کد Gate #دزیمتری #دز جذبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)