پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
حسین محمدی [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]، جمشید سلطانی نبی پور [استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه طراحی و شبیه‌سازی سیستم رادیوگرافی اشعه ایکس را با روش روبشی شکافی با استفاده از کد مونت کارلو چندمنظوره و قدرتمند GATE ارائه می دهد. فانتوم‌های مختلف را می‌توان به کمک این کد تعریف کرد. در این مطالعه هندسه چشمه تا آشکارساز و موقعیت جسم مورد مطالعه برای سیستم تصویربرداری روبشی شکافی تعریف شد و یک سیستم تصویربرداری اشعه ایکس با اسکن تمام بدن بر اساس پارامترهای موجود در زنجیره تصویربرداری شبیه‌سازی شد. در ادامه کاربردهای سیستم شبیه‌سازی برای کاهش پرتوهای پراکنده و فیلترگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مطالعه همچنین اثرات عرض شکاف موازی ساز بر کیفیت تصویر و میزان دز جذبی بیمار به صورت همزمان بررسی شد. به منظور بررسی کیفیت تصویر آزمون های شی ای برای تعیین معیارهای استاندارد کیفیت تصویر، یعنی آزمون تباین و نسبت تباین به نوفه، MTF ، NPS و DQE، و فانتوم انسان نمای Zubal برای ارزیابی و برآورد در جذبی بیمار طراحی و استفاده شد. برای بهینه‌سازی کاهش میزان دز جذبی با حفظ کیفیت تصاویر سیستم روبشی شکافی، اثر ضخامت های مختلف فیلترگذاری روی باریکه پرتوی بین چشمه تا جسم مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین به منظور کاهش نوسانات ولتاژ بر کیفیت باریکه پرتوی، اثر ریپل ولتاژ ناشی از ژنراتورهای مختلف مورد استفاده در رادیولوگرافی کلینیکی در محدوده انرژی های تشخیصی مورد ارزیابی قرار گرفت. شبیه سازی ها با استفاده از معیارهای استاندارد کیفیت تصویر یعنی MTF ، NPS و DQE با تصاویر اشعه ایکس واقعی مقایسه شدند. مقایسه تصاویر اشعه ایکس واقعی و شبیه‌سازی شده نشان داد که این فرایند شبیه‌سازی می تواند برای نمایش، تجزیه و تحلیل و مقایسه خروجی سیستم های تصویربرداری اشعه ایکس موجود مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که از مدل استفاده شده در این مطالعه می‌توان برای شبیه‌سازی طیف وسیعی از سیستم های تصویربرداری اشعه ایکس روبشی شکافی استفاده کرد و کیفیت تصاویر آن ها را ارتقا بخشید و اصلاح نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رادیوگرافی #سیستم تصویربرداری روبشی شکافی #شبیه سازی GATE #کیفیت تصویر #دزیمتری فیلترگذاری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)