پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
راضیه بهزادی شیخ رباط [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، مهدی گلی[استاد راهنما]
چکیده: میدان گرانی اندازه‌گیری شده در یک نقطه مشخص علاوه بر عامل جرم و توزیع جرمی مواد تشکیل دهنده پوسته به عوامل دیگری نظیر تغییرات ارتفاعی، جابجایی جرمی و تغییرات جغرافیایی وابسته است. داده‌های گرانی ماهواره‌ای نیز همانند داده‌های زمینی و هوایی متأثر از عوامل مختلف است. وجود زوج ماهواره گریس که توانمندی تکرار و برداشت داده را طی یک ماه برای کل زمین دارد، قابلیت به نقشه در آوردن تغییرات ناشی از میدان گرانی زمین دارد. تغییرات زمانی میدان گرانی در اثر تغییرات جرم ناشی از عواملی مانند وقوع زلزله‌های بزرگ، ذوب یخ‌های قطبی، جابجایی سطح آب دریاها و جریانات اقیانوسی، تغییرات ناشی از جابجایی سطح آب زیرزمینی قابل بررسی به وسیله ماهواره گریس است. در این مطالعه با استفاده از داده های ماهواره‌ای گریس به بررسی تغییرات میدان گرانی و نیز تغییرات سطح ژئویید در اثر وقوع سه زلزله بزرگ در 15 سال اخیر پرداخته شده است. برای این منظور داده‌های گرانی ماهواره‌ای گریس با اعمال فیلترهای مختلف، تصحیح شدند. سپس برای برآورد موقعیت وقوع زلزله، تغییرات میدان گرانی محاسبه و نقشه آن رسم شد. با تجزیه و تحلیل این نقشه‌ها می‌توان وضعیت عملکرد گسل‌های بزرگ را بررسی کرد. با محاسبه تغییرات جرم برحسب ضخامت لایه آب معادل با استفاده از مشاهدات ماهواره‌ای و همچنین با کمک مدل هیدرولوژی GLDAS روند تغییرات سطح آب زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به نوع داده‌برداری ماهواره مذکور، اثر نوارشدگی روی نقشه‌ها ظاهر می‌شود. برای حذف خطاهای نواری و نیز حذف نوفه های احتمالی موجود در داده‌های گریس به منظور آشکارسازی بهتر تغییرات میدان گرانی از سه فیلتر گوسین، فن و destriping استفاده شد. داده‌های زمینی برای بازیابی تغییرات سطح آب زیرزمینی از قدرت و توان تفکیک بالایی نسبت به داده‌های گریس برخوردار هستند اما نتایج بدست آمده از داده‌های ماهواره گریس بعد از اعمال فیلترهای مذکور نقشه قابل قبولی را ارائه می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماهواره گریس #تغییرات میدان گرانی #فیلترگذاری #زلزله #تغییرات آب زیرزمینی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)