پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حسین صالحی [پدیدآور اصلی]، سعید قره چلو[استاد راهنما]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]
چکیده: در این مطالعه با استفاده از داده های ماهواره های مشاهدات زمینی و مدل هیدرولوژیکی VIC به شبیه سازی رواناب در حوضه آبریز حبله رود واقع در شرق استان تهران در دوره 1996-1992 پرداخته شد. مدل هیدرولوژیکی VIC یک مدل هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس است که در این مطالعه در حالت تعادل آبی مورد استفاده قرار گرفت. برای واسنجی آن از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه NSGA-II استفاده گردید که هدف کاهش خطای ریشه دوم میانگین مجذور خطای انتقال یافته(TRMSE) و افزایش مقدار ضریب نش-ساتکلیف(NSE) بود. جهت ارزیابی توانایی مدل ابتدا با کمک داده های بارش ایستگاه های مشاهدات زمینی شبیه سازی انجام گرفت و ضریب تبیین(R2) و ضریبNSE و خطای TRMSE در دوره واسنجی(1994-1992) به ترتیب برابر با 0.72، 0.72 و 0.62 و در دوره صحت سنجی(1996-1995) برابر با 0.73، 0.72 و 0.52 بود. همچنین این ضرایب در مقیاس ماهانه در دوره واسنجی برابر با 0.85، 0.84 و 0.47 و برای دوره صحت سنجی برابر با 0.84، 0.84 و 0.42 بود. پس از ارزیابی توانایی مدل به واسنجی مدل با کمک داده های بارش ماهواره ای PERSIANN-CDR پرداخته شد که ضرایب R2 و NSE و خطای TRMSE به ترتیب در دوره واسنجی برابر با 0.61، 0.60و 0.62 و برای دوره صحت سنجی برابر با 0.67، 0.62 و 0.58 بود. در مقیاس ماهانه این ضرایب برای دوره واسنجی برابر با 0.75، 074 و 0.49 و برای دوره صحت سنجی برابر با 0.82، 0.78 و 0.46 بود. نتایج حاکی از توانایی تخمین مناسب مدل هیدرولوژیکی VIC با استفاده از داده های ماهواره های مشاهداتی در حوضه آبریز حبله رود بود که ضرایب به دست آمده تایید کننده این امر هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل هیدرلوژیکی VIC #الگوریتم بهینه سازی چند هدفه NSGA-II #ماهواره های مشاهدات زمینی #داده های بارش ماهواره ای #PERSAINN-CDR
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)