پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سارا رحمانی [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]، حامد رحیم اف [استاد مشاور]
چکیده: تعیین تابع ساختار هادرون ها یکی از مهمترین مسائل فیزیکی درQCDاست. برای این منظور ابتدا ویژه توابع و ویژه حالت های سیستم را تعیین می کنیم و سپس با استفاده ازتابع موج تعیین شده تابع ایسگور-وایس را برای این سیستم بدست می آوریم. این تابع دارای این خصوصیت است که به کمک آن می توان خواص استاتیکی سیستم را مشخص نمود. برای تعیین تابع موج سیستم در حالت غیرنسبیتی از معادله شرودینگر و برای سیستم های نسبیتی از معادلات سالپیتر، کلاین- گوردن (KG) و دافین -کمر -پتیو (DKP) استفاده می کنیم. بررسی حالت نسبیتی سیستم دو ذره ای لازم است، در سیستم مرکز جرم انجام شود. سپس با استفاده از تابع موج بدست آمده به بررسی تابع ایسگور- وایس پرداخته و خواص استاتیکی سیستم مزونی را استخراج می کنیم. ما مزون های را بررسی می کنیم که به ترتیب شامل ساختارهای کوارکی هستند. در چارچوب غیرنسبیتی با استفاده از معادله شرودینگر ابتدا تابع موج حالت پایه مزونی را می یابیم و سپس به بررسی غیر نسبیتی مشخصات سیستم مزونی می پردازیم. همچنین رفتار تابع ایسگور- وایس را در مورد دو کوارکونیوم و به کار می گیریم. در فصل سوم بررسی نیمه نسبیتی تابع ایسگور- وایس را برای مزون های B و Dنشان می دهیم. در فصل چهارم رفتار تابع ایسگور-وایس را در حالت نسبیتی برای مزون های نیمه سنگین ارائه می کنیم. ما در این فصل علاوه بر مزون های اسپین صفر اشاره شده، پارامترهای تابع ایسگور- وایس را برای مزون-های با اسپین یک شاملJ/ψو Y بدست می آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مزون #تابع ایسگور- وایس #معادله سالپیتر #معادلهKG #معادله DKP
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)