پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
راضیه مولایی [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، کاظم خشیارمنش [استاد مشاور]
چکیده: یک شرایط با N بازیکن در نظر بگیرید که در آن بعضی از بازیکنها از یک ائتلاف با یک هدف جمعی خاص میآیند. بازیهای ساده برای مدلسازی سیستمها استفاده میشوند و تصمیم میگیرند که آیا ائتلاف موفق بوده (برد) یا خیر (باخت). یک بازی ساده را میتوان بهعنوان یک تابع بولی یکنوا نگاه کرد. ابعاد یک بازی ساده، کوچکترین عدد صحیح مثبت d است بهطوری که بازی ساده میتواند بهعنوان تقاطع d تابع آستانهای تعریف شود؛ جایی که هر تابع آستانهای از یک مقدار آستانه و وزنهای n استفاده میکند. در این پایاننامه، کران بالا و پایین برای بُعد بازیهای ساده مورد مطالعه قرار میگیرد. در این رابطه کران بالای ارائهشده توسط تیلور و زویکر ارائه خواهد شد، این کران بالا بیان میکند که بُعد یک بازی ساده حداکثر، تعداد اعضای خانوادهٔ ائتلافهای ماکسیمال باخت است، سپس این کران بهطور چشمگیری به تعداد اعضای یک کد پوششی دودویی با اندازهٔ n و شعاع 1 بهبود پیدا میکند. موضوع دیگری که در این پایاننامه مورد بررسی قرار میگیرد، مسئلهٔ بازی کلاه است. بهکمک کدهای پوششی تعدادی از استراتژیهای بهینه برای بازی کلاه در هر دو حالت متقارن و نامتقارن ارائه خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بعد #ائتلاف ماکسیمال باخت #کد پوششی دودویی #حالت متقارن #حالت نامتقارن
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)