پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سمیه اسمعیلی [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، سمیه مغاری[استاد مشاور]
چکیده: در شرایط واقعی ممکن است وضعیت ‌هایی رخ ‌دهد که مدل‌ های ریاضی شامل تنها یک هدف ، بیانگر خواسته‌ های مورد نظر تصمیم ‌گیرنده نباشند که این امر کارایی و مطلوبیت نتایج حاصل از مدل را کاهش می‌دهد. همچنین در شرایط واقعی پارامترها و عوامل مختلف شامل ابهام و عدم‌ قطعیت هستند و این امر موجب بروز پیچیدگی فراوانی در تصمیم‌ گیری می‌ شود . بنابراین برای برطرف کردن این مشکلات احتمالی ، مسائل بهینه ‌سازی چندهدفه فازی شهودی مطرح شده است. بهینه ‌سازی چندهدفه در محدوده فازی شهودی ، روند یافتن جواب بهینه پارتو است که به طور همزمان میزان رضایت از تصمیم فازی شهودی را به حداکثر و میزان نارضایتی را به حداقل می‌ رساند. در این پایان ‌نامه ابتدا مسائل برنامه ‌ریزی خطی چندهدفه فازی شهودی مثلثی با استفاده از اعداد فازی شهودی مثلثی و محدودیت‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است و آن را به یک مسئله برنامه‌ ریزی تک‌ هدفه آرمانی فازی تبدیل کرده است و با استفاده از انواع مختلف توابع عضویت ( خطی یا غیرخطی) مسئله را به یک مدل برنامه ‌ریزی ( خطی یا غیرخطی ) قطعی تبدیل کرده است. و سپس با روش‌ های برنامه‌ ریزی قطعی مناسب آن را حل کرده است. در ادامه ماهیت متضاد اهداف مختلف با تعریف توابع عضویت مطابق با آن ‌ها در مجموعه فازی سهموی مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش برای هر هدف یک تابع عضویت و عدم‌ عضویت در نظر گرفته شده است. و هدف ارائه یک الگوریتم برای حل مسئله بهینه ‌سازی چندهدفه غیرخطی در دیدگاه خوش‌ بینانه و بدبینانه است. در نهایت، ضرایب نادقیق توابع و محدودیت‌ های هدف در مسائل بهینه‌ سازی چندهدفه فازی شهودی با مقدار بازه‌ ای مورد انتظار آن‌ها تقریب زده شده است و یک روش برنامه‌ ریزی آرمانی برای حل این مسائل مورد بررسی قرار گرفته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عدد فازی شهودی #عدد فازی شهودی مثلثی #بازه‌های مورد انتظار #دیدگاه خوش‌بینانه #دیدگاه بدبینانه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)