پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
الهام آشوری [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در بسیاری از کاربردها نیاز به برآوردگری برای ماتریس واریانس-کوواریانس است که معکوس پذیر باشد. در ابعاد بالا ماتریس واریانس-کوواریانس معکوس پذیر نخواهد بود. در این حالت یک روش معمول برای برآورد ماتریس واریانس-کوواریانس در ابعاد بالاتر استفاده از روش انقباضی است. در این پایان نامه برآوردگر، به صورت ترکیبی محدب از ماتریس کوواریانس نمونه و ماتریس هدف (معین مثبت و نامنفرد) در نظر گرفته می شود. مجموعه کارهایی که در این راستا انجام شده است، نشانگر این است که پارامتر انقباضی بهینه تحت میانگین توان های دوم خطا وجود دارد و باید توسط داده ها برآورده شود. در این مجموعه برآوردگرهای جدیدی با استفاده از ترکیب محدب ارائه شده و سه ماتریس هدف معرفی شده است. مطالعات شبیه سازی و مثال واقعی که در این پایان نامه انجام شده است، بهبود برآوردگرها را در حالتی که بعد بالاست، نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ابعاد بالا #برآوردگر انقباضی #ماتریس کوواریانس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)