پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
الهه شریفی [پدیدآور اصلی]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، مسأله ی جستجوی گرافی مخفی از یک خانواده از گرافها روی n رأس، بررسی می شود. در مدلی که از آن استفاده می کنیم، تنها عمل مجاز عبارت است از این پرسش که: آیا یک زیرمجموعه از رئوس، دارای یالی از این گراف مخفی است؟ هدفی که در این راستا مطرح می شود، تخمین کمترین تعداد پرسشی است که برای شناسایی گراف مخفی مورد نیاز است. برای رسیدن به این هدف عموماً از الگوریتمهای غیرانطباقی استفاده کرده و مسأله را برای خانواده ی تطابق ها، خانواده ی ستاره ها و خانواده ی خوشه ها بررسی می کنیم. همچنین، کرانهایی برای اندازه ی خانواده ای که مسأله را برای گراف های کلی تر حل می کند، ارائه می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آزمون گروهی #الگوریتم غیرانطباقی #توالی یابی ژنوم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)