پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد نقدی [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]، سارا دادپور[استاد مشاور]
چکیده: زندگی در مناطق شهری، دل مشغولی های خود را به همراه دارد، از سویی دگر پیامدهای مهاجرت از روستاها و رشد بی رویه شهرها، محیط های بی جان و خشکی پدیدار می گردد، لذا پاسخ مناسب به پدیده ها و جریان های نادرست جنبش طراحی مدرن، نیازمند شکل گیری حوزه های کارکردی در خور می باشد. در این باب طراحی ساختمان های کارا، سامان دهی شده و مبادرت در خلق فضاهای جدید شهری جهت افزایش تماس ها و ارتباطات اجتماعی از الزامات می باشد. ایجاد فرصت های مطلوب با دستیابی به حد اعلاء پهنه هایی با قابلیت خدمات دهی و عرضه به شهروندان داخلی و گردشگران، جزئی از برنامه اصلی این طراحی به محیط های کسالت آور می باشد. بدین رو پروژه حاضر به دنبال قلمرویی برای گردآوری عملکردهای مختلف در پاسخ با محیط های پراکنده شهری و خلق محیط با تکاپو می باشد. در عین حال بر چگونگی انسجام، سازگاری و یکپارچگی مجموعه تاکید دارد، که در نهایت این نگرش در قالب مجموعه چند عملکردی شکل یافته است. گوناگونی و معماری چند رگه در نقش ظرف زندگی به دنبال احیای محیطی در راستای بهبود کیفیت های بستر اجتماعی در ابعاد و مقیاس خرد و کلان با جذب مسافر و گردشگر به عنوان محور اصلی و بهبود اوضاع زندگی ساکنان منطقه از بعد اقتصادی، اجتماعی و ... بر استان گیلان تاثیر می گذارد. ساختگاه مورد نظر در منطقه در حال رشد و گسترش مرزهای شهر استقرار یافته است و از سویی توجه به پتانسیل های بالقوه از قبیل، استقرار ساختگاه هم جوار محور اصلی با عملکرد غالب مغازه های تجاری و گذر رودخانه اصلی گیلان (گوهر رود) از میان ساختگاه و نیز وجود باغ، در راستای توسعه درونزا به تقویت مجموعه در کارکرد فرامنطقه ای گام می نهد. بدین رو طراحی مجموعه چند عملکردی با توسعه اختلاط کاربری های تجاری، اقامتی، تفریحی و تسهیلات ورزشی، تعداد وافری از استفاده کنندگان با قومیت های مختلف را سرگرم و محیطی چند منظوره قابل اطمینان و ایمن خلق می کند تا ارتقای شهر و نیل به مقاصد مورد نظر را در پی داشته باشد. این درحالی است که عموم مردم در لاکانشهر برای تامین نیازمندی ها و مایحتاج ضروری خود و تماس با جامعه پیرامون، غالبا به داخل شهر رشت مراجعه می نمایند، در صورتیکه با طراحی چنین عرصه ای تا حدی می توان به خوداکتفایی منطقه و توانمند سازی اجتماع های محلی دامن زد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زندگی شهری #معماری چند عملکردی #افزایش تعاملات اجتماعی #رشت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)