پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
هدی صادقی [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]
چکیده: بدون شک دیگر این مسئله مورد قبول همگان است که هیچ جامعه و ملتی بدون ارتباط و ایجاد همبستگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و... نمی تواند به تمام نیازهای واقعی خویش چیره شود و موقعیت اجتماعی خویش را دوام بخشد. لیکن گفتگو به جای برخورد تمدن ها، مقام کاملا ویژه ای به خود اختصاص داده است و در نتیجه این برخوردها و ملاقات ها، معیارها و راه حل های بسیار ارزنده ای به بار خواهد آمد. هدف از پژوهش حاضر ایجاد مجموعه ای جامع که بتواند ارتباطات مستقیم و رودرو را علاوه بر ارتباطات تجاری و فرهنگی مجازی مورد توجه قرار دهد، نیاز است. به این منظور مرکز کنفرانس ها و همایش های بین المللی می تواند فرصتی ارزشمند برای ایجاد فضایی برای تبادل آراء و افکار و رقابت در بازار جهانی باشد. و با اح‍داث‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ و ک‍ارآم‍د در ت‍ه‍ران‌ و ای‍ج‍اد م‍ک‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍ن‍اس‍ان‍دن‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ای‍ن‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‌ ع‍م‍وم‌ م‍ردم‌ موجب ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط س‍ی‍اس‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ای‍ران‌ و م‍ل‍ل‌ دی‍گ‍ر شود تا بوسیله آن بتواند فرهنگ کشور خود را در سطح جهانی مطرح کند. روش پژوهش به صورت مطالعه درباره فضای طراحی شده پیشرفته و بررسی نمونه های موجود از طریق کتب گوناگون و سایتهای اینترنتی و ... می باشد. از این رو بررسی این موضوع از طریق تحلیل فضاها به استناد تصاویر و نقشه های موجود و هم چنین تجزیه و تحلیل مراکز گردهمایی و مراکز همایش ساخته شده در خارج یا داخل از کشور ب‍ررس‍ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌ و رواب‍ط ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ها می باشد. طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: طرح‌ م‍رک‍ز همایش ها و گفتمان ملل، ش‍ام‍ل‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از ب‍خ‍ش های ‌ اداری‌، ع‍م‍وم‍ی‌، ه‍م‍ای‍ش‌ و کتابخانه و پژوهشکده ‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ م‍رب‍وطه‌ و نیازم‍ن‍دی‍ه‍ای‌ م‍ک‍ان‌ طرح‌، طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.. نتیجه اینکه جامعه ایران و ایرانی - با تمدنی کهن و عظیم٬ هر چند دیر ولی در نهایت به « اهمیت توسعه» پی برده است چرا که امروز شرط حضور و تداوم کشوری در تعامل با نظام بین الملل و خواهان حضور در تمامی عرصه های جهانی٬رشد و رقابتی دائمی و فعال در تمامی عرصه هاست. همان طور که گفته شد، ایران همواره در روابط بین المللی به عنوان یکی از کشورهای موثر و فعال مورد توجه جهانیان بوده است و در قرن گذشته نیز با تحولات و دگرگونی های داخلی در عرصه های اقتصادی و سیاسی خود، نقش عمده ای در تاریخ سیاسی و اجتماعی جهان ایفا نموده است. در نتیجه وجود مرکزی که در عرصه جهانی و همگام با پیشرفتهای دنیا قدم بر دارد ضروری به نظر می رسد. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: م‍رک‍ز م‍زب‍ور، م‍ک‍ان‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍رای‌ ای‍ج‍اد ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ب‍ن‍ائ‍ی‌ ت‍ن‍دی‍س‌ وار اس‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ت‍وسط آن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ م‍ی‌ش‍ود و ای‍ن‌ ب‍ن‍ا ف‍ق‍ط م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍اای‍ن‌ ف‍رض‌، درای‍ن‌ م‍ک‍ان‌ و ب‍اای‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وج‍ود داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ب‍ا خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ خ‍اص‌ م‍ک‍ان‌ خ‍ود ت‍وج‍ی‍ه‌ ش‍ود
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتباطات #همایش #گفتمان #ملل متحد #پایدار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)