پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی ایروانی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: امروزه در دنیای کسب وکار، برون سپاری به طور گسترده ، به ویژه در شرکت های بزرگ به کار گرفته شده و این روند هم چنان رو به افزایش است. مطالعات پیشین درباب انواع راهبرد های همکاری در کسب وکارهای کوچک و متوسط اغلب بر روابطی گرایش دارد که در آن کسب وکارهای کوچک و متوسط،سپارنده فعالیت ها نیستند بلکه بیش تر تأمین کننده ی بخشی از عناصر یا خدمات برای شرکت های بزرگ تراند. بنابراین شناخت وجود یا عدم وجود برون سپاری، نحوه ی آن و ماهیت فعالیت های واگذارشده و در کل چگونگی ماهیت برون سپاری در کسب وکارهای کوچک و متوسط، بسیار حایز اهمیت است. تحقیق حاضر به رویکرد برون سپاری و انتخاب فرآیند مناسب برون سپاری می پردازد. انتخاب فرآیند مناسب برون سپاری ( در شرکت تولید لوازم خانگی ایران شرق ) از اهمیت خاصی برخوردار است که عوامل مختلفی چون هزینه ، فناوری ، ریسک ، کیفیت،مدیریت و مزیت رقابتی بر آن اثر می گذارد. رویکردی که در این تحقیق استفاده شده است ، تصمیم گیری به منظور انتخاب مناسب فرآیند برای برون سپاری با استفاده از تصمیم گیری گروهی است که عوامل هزینه ، ریسک ، کیفیت ، مدیریت و مزیت رقابتی و فناوری را بهینه می کند. در امر تصمیم گیری برون سپاری دو عامل کلی " ماهیت فرآیند " و " توانایی شرکت در انجام فرآیند " شناسایی شد که خود وابسته به متغیرهایی چون هزینه ، فناوری ، ریسک و ... می باشند. این تحقیق با استفاده از مدل دلفی فازی بر مبانی تصمیم گیری گروهی به شناسایی عوامل موثر بر برون سپاری ، فرآیند های کاندیدای برون سپاری و انتخاب مناسب ترین فرآیند به منظور برون سپاری بر اساس اولویت می پردازد. نتایج این مطالعه، تعیین فرآیندهای هسته ای(محوری) و غیر هسته ای(غیر محوری) و اولویت بندی فرآیندها به منظور برون سپاری است که شرکت در قالب استراتژی خود ، این فرآیندها را برای برون سپاری در قالب برنامه زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت با توجه به شرایط و نیازها برنامه ریزی می کند. با توجه به نظرات کارشناسان و عوامل مختلف موثر بر نظر آنها، فرآیند "امور دریافت و پرداخت" در کوتاه مدت و حداکثر تا یکسال آینده باید برون سپاری شود.برنامه ی میان مدت شرکت برون سپاری فرآیند "ارزیابی عملکرد" می باشد که شرکت باید برنامه ریزی لازم برای برون سپاری این فرآیند را حداکثر تا سه سال آینده انجام دهد و فرآیند "برنامه ریزی جامع توسعه منابع انسانی" بنا بر نظر کارشناسان باید در بلند مدت و در طی پنج سال آینده برون سپاری شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برون سپاری #تصمیم گیری گروهی #دلفی فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)