پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
نسترن حدیدی [پدیدآور اصلی]، عاطفه مزینانی[استاد راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد مشاور]
چکیده: مسکن به عنوان سرپناه یکی از مهم ترین نیازهای بشر است. همچنین بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که تاثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد. اگر یک اقتصاد را در نظر بگیریم، مسکن اصلی ترین دارایی در سبد خانوارها است. این مطالعه به برآورد و مدلسازی هزینه مالکیت مسکن در مناطق22گانه تهران و بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه مالکیت مسکن در دوره زمانی 1390-1399 با استفاده از مدل رگرسیون داده های ترکیبی و الگوی ARDL-PMG می پردازد و از نرم افزارهای eviews و stata استفاده شده است. نتایج برآوردگر PMG بیانگر این است که در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب متغیرهای قیمت اجاره و تولید ناخالص داخلی بیشترین تاثیر را بر هزینه مالکیت مسکن دارند. همچنین در بلندمدت تاثیر متغیرهای قیمت دلار و قیمت اجاره، مثبت و معنادار و متغیرهای قیمت زمین، تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای خدمات ساختمانی منفی و معنادار بر هزینه مالکیت مسکن می باشد. در کوتاه مدت تاثیر متغیرهای شاخص کل بورس، تولید ناخالص داخلی و قیمت دلار، مثبت و معنی دار و متغیرهای قیمت اجاره و شاخص بهای خدمات ساختمانی منفی و معنی دار بر هزینه مالکیت مسکن است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هزینه مالکیت مسکن #شهر تهران #اجاره مسکن #قیمت مسکن #مدل رگرسیون داده های ترکیبی #مدل ARDL-PMG
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)