پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سپیده حسن گودرزی [پدیدآور اصلی]، محمدرضا آرمان مهر[استاد راهنما]
چکیده: شناسایی بازار مسکن شهر تهران در سیاست گذاری بخش مسکن شهری کشور و کمک به تصمیم گیری های به‌موقع و اثربخش نقش بسزایی دارد. این مطالعه به تحلیل بازار و پیش بینی قیمت مسکن تا سال 1405 در تهران با استفاده از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی پرداخته است و از نرم‌افزارهای Stata، Microfit و Vencim استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا مدل علّی- حلقوی، برای بررسی دینامیک مسکن تهران ایجاد شده است و سپس جهت شبیه‌سازی مدل علّی- حلقوی، مدل حالت جریان طراحی شده است و جهت تعیین ارتباط بین متغیرها تا آنجا که امکان داشت با استفاده از داده های واقعی، در روابط ریاضی و تخمین اقتصادسنجی استفاده شده است و روابط بین متغیرها تعیین شده است. جهت اعتبارسنجی مدل ایجاد شده، از آزمون های واقعیت سنجی، آزمون شرایط حدی و آزمون حساسیت استفاده شده است که این آزمون ها اعتبار مدل را تا حدودی تعیین می کنند و حاکی از انطباق مدل ایجاد شده با واقعیت هستند. نتایج حاصل از مدل افزایش قیمت مسکن به‌صورت الگوی رشد نمایی در طی بازه زمانی 1393 تا 1405 را پیش بینی می‌نماید، که علت این اتفاق را می توان در قیمت زمین، تقاضا و عرضه مسکن جستجو کرد. پس از تائید اعتبار مدل، سناریوهایی در بخش تقاضا و عرضه مسکن، قیمت زمین، و تسهیلات دولتی طراحی شده است. سپس پیشنهاد‌هایی برای کاهش قیمت مسکن مطرح شده است.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازار مسکن #قیمت مسکن #عرضه و تقاضای مسکن #سیستم های دینامیکی #روش ARDL

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)