پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
فاطمه داستانی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده مسکن به عنوان سرپناه منبع حیات یک شهر و یک کالایی اساسی و بدون جانشین است که سهم ویژه ای از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد. نوسانات گسترده قیمت های مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ را می توان بارزترین خصیصه ی این بخش دانست. هدف اصلی این پژوهش شناسایی دوره های جهش قیمت مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه تهران در طی دوره زمانی سال های 1398-1389 می باشد. قیمت مسکن به عنوان متغیر وابسته و زمان معاملات (عقد معاملات) مسکن به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند. به منظور تحقق این هدف از مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش EVIEWS و JMULTI می باشند. نتایج حاکی از وجود اضافه جهش قیمت مسکن، تغییر رژیم در بعضی مناطق و همچنین تقدم در افزایش قیمت مسکن (در هر متر مربع) در بعضی مناطق نسبت به مناطق دیگر بوده است. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، توصیه سیاستی این است که به منظور کاهش فعالیت های سوداگرانه که در تسری قیمت مسکن بین مناطق مختلف تهران نقش بسزایی دارد، دولت می تواند از خانوارها برای خرید بیش از یک واحد، مالیات اتخاذ نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: قیمت مسکن #زمان #اضافه جهش #رگرسیون انتقال ملایم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)