پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
احمدرضا کرمی [پدیدآور اصلی]، محمد فتاحی [استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اهمیت انتخاب تامین کنندگان پایدار در زنجیره تأمین، پس از شناسایی و گزینش معیارهای پایداری و ریسک منطبق بر شرکت پالایش نفت جی، با توسعه برنامه تصادفی چند مرحله ای و ایجاد محدودیت ریسک توسط معیار ارزش در معرض ریسک CVaR، برای معیارهای کمّی و همچنین لحاظ امتیاز محاسبه شده با روشهای FTOPSIS و FMEA برای معیارهای کیفی به انتخاب بهینه تأمین کنندگان، استراتژی تأمین منابع و تخصیص سفارش در یک برنامه ریزی زنجیره تأمین چند دوره ای تحت ریسک عملیاتی و اختلال پرداخته شد. جهت کاهش ریسک عرضه و دستیابی به یک برنامه ریزی انعطاف پذیر به عنوان استراتژی کاهش، قرارداد اختیار معامله و بازار معاملات به عنوان دو گزینه برای تأمین مواد اولیه در نظر گرفته شدند. تقاضای محصولات نهایی، قیمت بازار مواد، قیمت خرید و اعمال قرارداد اختیار معامله، میزان عرضه تامین کنندگان و میزان عرضه قرارداد اختیار معامله تصادفی است. برای مدل سازی عدم قطعیت، سناریوهای گسسته از طریق یک رویکرد شبیه سازی تولید می شوند و سپس، یک روش کاهش سناریو برای ساخت یک درخت سناریوی مناسب استفاده می شود. کاربرد مدل تصادفی، عملکرد سیاست های اندازه گیری ریسک و اهمیت استراتژی کاهش برای ارائه برخی بینش های مدیریتی بررسی شده است
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زنجیره تامین پایدار(SSC) #مدیریت ریسک #تکنیک تاپسیس فازی #FMEA #برنامه نویسی تصادفی چند مرحله ای #CVaR #قراردادهای اختیار معامله
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)